• Čítame s Osmijankom

     •  

       

      Čítame s Osmijankom

      Žiaci 2. a 3. ročníka sa aj tohto roku zapojili do obľúbenej čitateľskej súťaže „Čítame s Osmijankom“. Cieľom tejto súťaže je oboznámiť sa s rôznymi detskými knižkami – staršími ale aj novinkami a vzbudiť záujem detí o knihy.

      Deti si požičajú knihy v knižnici, ktoré sú dané v tomto roku. Potom je potrebné ich prečítať, najlepšie v škole, či už číta pani učiteľka alebo ju vystriedajú aj deti. Niektoré deti si knižky berú domov a tam ich čítajú. Potom deti pracujú na ôsmich úlohách, ktoré majú určené ku každej knihe.

      Toto všetko musíme stihnúť do konca apríla. Potom pošleme naše práce – pracovné zošity a kresby do Bratislavy.

      Tento rok bol výnimočný tým, že nás v škole navštívil Osmijanko. Prišiel k nám s dvoma milými tetami – p. Miroslavou Biznárovou a Barborou Krajč Zamiškovou. Tie si pripravili veľmi pútavé workshopy pre žiakov 1. – 4. ročníka.

       Prváci a druháci mali najskôr predstavenie o Guľkovi  Bombuľkovi. Téma bolo priateľstvo a dôležité hodnoty v živote detí. Najprv si pozreli bábkové predstavenie, kde sa dozvedeli o Guľkovi ako sa narodil, žil na dedinskom dvore spolu so zvieratkami a ako sa každému rozdával. Potom mali aktivitu „Čo je najdôležitejšie na svete“ s písmenkovou rozcvičkou a výtvarnou dielňou.

         Žiaci 3. a  4. roč. mali literárno-hudobno-výtvarný workshop na motívy knižky Roalda Dahla Minpinkovia. Prešli lesom hriechu, spoznali ohrozený svet Minpinkov, malých ľudí zo zakázaného lesa a vyskúšali si na vlastnej koži túžby, strach a odvahu pri porážke zlého ohnivého Chlamstúňa. Tiež sa zoznámili s ďalšími knižkami R. Dahla.

      Deťom sa tento deň veľmi páčil, mali veľa zážitkov a získali veľa čitateľských vedomostí. Chceme aj naďalej pokračovať v tejto milej súťaži.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     • Informatika s Emilom

     • Informatika s Emilom

       

       

       

      Emil je unikátna metóda vyučovania informatiky v škole – odmala, pre každého chlapca a každé dievča, pre radosť z objavov. Emil je zábavný, nie je však zábavou na jednu či dve chvíle. Orientuje sa na školu a vzniká na základe vedeckých výskumov a mnohoročnej práce s učiteľmi a žiakmi. Vyrastá z medzinárodných skúseností s vyučovaním informatiky a moderných teórií učenia sa, zároveň tiež v plnej miere napĺňa požiadavky súčasného inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu. Emil prvýkrát buduje informatiku ako premyslený a systematický poznávací proces pre každého žiaka. Emil mení informatiku z používania počítača na novú formu bádania, riešenia problémov a spolupráce medzi predmetmi. Informatika s Emilom učí žiakov, ako zodpovedne žiť a pracovať v digitálnom prostredí, ako poznávať a meniť svet.

      O Informatike s Emilom

      Dlhodobým cieľom projektu Informatika s Emilom je pripraviť unikátny ucelený vzdelávací systém informatiky od škôlky až po koniec základnej školy a následne aj školy strednej. Výsledkom bude kom­plexné nadnárodné ku­rikulum informatiky a súbor programovacích prostredí, metodických materiálov pre učiteľov a pracovných zošitov pre žiakov k naplneniu tohto cieľa. Projekt je jedinečný tým, že sa dô­sledne a kvalifikovane orientuje na školu, na podporu bežného učiteľa a každého žiaka v triede. 

      Kde sme teraz

      Vytvorili sme sériu prostredí, v ktorých Robot Emil plní rôzne úlohy. Momentálne Robot Emil pokrýva celú problematiku programovania pre deti vo veku 8-9 rokov (3. ročník základnej školy). K softvéru máme aj pracovné listy pre žiakov a metodické materiály pre pedagógov. Každého, kto chce pracovať s Emilom  vyškolia naši odborní školitelia.

      Nabáda spolupracovať a skúmať

      Emil rešpektuje žiaka na prvom stupni vzdelávania, jeho kognitívny vývin a jeho potreby. Emil pozná a využíva všetko, čo je výnimočné a cenné na primárnom vzdelávaní. Svojou konštruktivistickou metódou vytvára príležitosti na spoluprácu a tvorbu.

      Rozvíja rozmanité schopnosti

      Emil rozvíja informatické myslenie spolu s logickým a matematickým myslením, kritickým a analytickým prístupom k informáciám a problémom, tvorivosťou, komunikáciou a sebavyjadrením.

      Vzniká výskumom na školách

      Náš tím vyvíja Emila v troch spolupracujúcich školách (verejnej, súkromnej a cirkevnej) v spolupráci s 90 žiakmi a piatimi pedagógmi. V tomto školskom roku sa k pilotovaniu pridávajú ďalšie základné školy na Slovensku, vo Švajčiarsku, v Česku a v Anglicku. 

      Odborní garanti

      Projekt realizujeme s odborným tímom pod vedením prof. RNDr. Ivana Kalaša, PhD., vedúceho Ka­tedry základov a vyučovania informatiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave a RNDr. Andreja Blaha, PhD., ktorí sa venujú vývoju konštruktivistických softvérových programova­cích prostredí pre žiakov už viac ako 20 rokov. O kvalite ich práce svedčí aj úspech ich softvérových prostredí a s nimi súvisiacich metodík a učebníc, ako napr. Imagine Logo, ktoré sa používa v školách 15-tich krajín sveta, ako aj nedávna vedúca úloha prof. Kalaša vo vývoji vzde­lávacieho obsahu pre školské programovanie pre 5. a 6. triedy základných škôl v Anglicku.

      Ako získať Emila

      Softvér a aj pracovné zošity sa dajú zakúpiť v časti eshop. Podmienkou pre výučbu s Emilom je absolvovanie školenia s našimi lektormi.

      Aj naša škola chce ísť s dobou a preto sme si zakúpili softvér a PZ a  p. uč. Mgr. M. Frtúsová sa zúčastnila školenia na UKF v Nitre. Informatiku s Emilom začneme naplno využívať v budúcom školskom roku. V tomto školskom roku sa s ňou informatívne zoznámime.

     • Darujte 2% dane vašim deťom

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

       

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
      • skvalitnenie vybavenia školy
     • Hravá výučba základov programovania aj na našej škole

     •  

      Školenia sa zúčastnili aj pani učiteľky z našej školy:

      Mgr. Miroslava Grausová a Mgr. Magdaléna Frtúsová

       

      Hravá výučba základov programovania so stránkou Code.org

      Internetová bezpečnosť

      Pre koho je kurz určený?

      Kurz hravo zvládnu všetci učitelia základných škôl prvého aj druhého stupňa so základnými znalosťami práce s počítačom a internetom. Skúsenosti s programovaním nie sú potrebné, pretože kurikulum je vystavané tak, že umožňuje učiť aj učiteľom bez predchádzajúcich skúseností

      Čo sa naučíte?

      Časť Základy programovania:

      • Dozviete sa, ako pracovať so stránkou code.org, ktorá pokrýva tému Algoritmické riešenie problémov podľa iŠVP pre informatiku ZŠ. Stránka ponúka bezplatné materiály a cvičenia, ktoré môžete využívať na svojich hodinách, v školskom klube, krúžkoch informatiky alebo kdekoľvek, kde je počítač s pripojením na internet;
      • Vyskúšate si vyučovaciu hodinu z pohľadu žiaka a naučíte sa základy tzv. blokového programovania – programovania, pri ktorom nepíšete celé programy, ale postupne ku sebe prikladáte bloky s pred-definovanými príkazmi;
      • Vyskúšate si funkcionality stránky určené pre učiteľov na zjednodušenie Vašej práce - vytvoríte si svoju prvú triedu a pripravíte sa na odučenie prvej hodiny;
      • Predstavíme vám základné pedagogické princípy pre prácu so stránkou;
      • Získate prehľad o dlhodobých kurzoch cyklu Základy informatiky, ktoré u žiakov postupne budujú pochopenie základných informatických konceptov a o ich vhodnosti pre jednotlivé ročníky ZŠ. Kurzy majú pripravené všetky cvičenia a sú k nim vypracované detailné metodické pokyny podľa ktorých môžete postupovať.

      Časť Internetová bezpečnosť:

      • Zistíte, na čo by ste mali žiakov upozorniť v oblasti zabezpečenia ich mobilných zariadení, využívania sociálnych sietí, či zabezpečenia ich emailu a iných služieb;
      • Vyskúšate si niektoré z aktivít, ktoré budete môcť zopakovať počas hodín informatiky so žiakmi rôznych ročníkov;
      • Dozviete sa tiež, čo môžete robiť, ak vo vašej triede dochádza ku kyberšikane a ako efektívne pomôcť žiakom bojovať s ňou;
      • Získate prístup a budete sa môcť spolupodieľať na príprave materiálov, ktoré vám budú slúžiť ako základ pri výučbe tém spojených s digitálnou bezpečnosťou;
      • Dozviete sa, ako pracovať so stránkou detinanete.sk, ktorá ponúka bezplatné materiály a videá, ktoré môžete priamo používať na svojich hodinách;

      Čo kurz prinesie Vašim žiakom?

      Informatika má nezastupiteľné miesto v dnešnej spoločnosti, programovanie je považované za jazyk budúcnosti a záujem o programátorov neustále rastie. Cieľom iniciatívy je ponúknuť žiakom kvalitnú a praktickú výučbu informatiky zábavnou formou. Cvičenia okrem zábavy tiež rozvíjajú logické a analytické myslenie a pri riešení problémov podporujú cieľavedomosť, kreativitu a ponúkajú možnosť zažiť úspech pre každú vekovú skupinu.

      Technologická éra však prináša aj problémy a riziká, na ktoré sa žiaci potrebujú pripraviť. Vďaka školeniam Digital Skills im budete vedieť vysvetliť, ako vyzerajú aktuálne digitálne hrozby a ako sa pred nimi môžu chrániť.

       

      https://www.nadaciapontis.sk/aktuality-partnerov/ucme-informatiku-

      https://sites.google.com/view/skolenie/z%C3%A1kladn%C3%A9-inform%C3%A1cie

       

     • English Star

     • Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku

      V školskom roku 2018/2019 bude prebiehať testovanie v piatok 10. mája 2019. Termín registrácie účastníkov je stanovený do 25. apríla 2019.

       

      http://englishstar.sk/

     • TESTOVANIE 9

     • Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9-2019, T9-2019) sa v školskom roku 2018/2019 uskutoční 3. apríla 2019 (streda) z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

      Na testovaní sa zúčastnia žiaci 9. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

      Náhradný termín Testovania 9-2019 sa uskutoční 16. apríla 2019 (utorok).

      Viac informácií o testovaní nájdete na:

      https://www.nucem.sk/dl/3878/Zakladne_informacie_T9_2019_final.pdf

       

     • Karneval 2019

     • Dňa 22. februára 2019 sa uskutočnil na našej škole tradičný karneval. Videli sme veľa nápaditých masiek. Porota mala veľmi ťažkú úlohu vybrať tie najlepšie.Samozrejme nechýbala ani bohatá tombola. Žiaci si mohli zasúťažiť v balónovom tanci. O výbornú hudobnú náladu sa starali deviataci a deviatačky celý karneval moderovali.Na záver karnevalu bol cukríkový dážď, ktorým sme karneval ukončili a začali jarné prázdniny.

      Cukríkový dážď

     • Batôžkový ples 2019

     • Ďakujeme všetkým, ktorí svojou účasťou  na Batôžkovom plese 9.2.2019 podporili našu školu.Vďaka patrí sponzorom, ktorí prispeli tombolou, ako i p. Čaplákovi za výbornú hudobnú produkciu a samozrejme veľká vďaka patrí organizačnému výboru plesu.

      Tanec, ktorým naše žiačky otvorili ples.

  • Kontakty

   • PaedDr. Lucia Machová
   • Základná škola, Mochovská 4, Veľký Ďur
   • zsvdm4@gmail.com,
   • telefón: 036/ 6397 215 mobil: 0908 747 712
   • Mochovská 4 , 93534 Veľký Ďur
   • telefón: 0904 681 326
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje