• Nová Multimediálna učebňa

     • Na našej škole stále prebieha postupná rekonštrukcia a modernizácia priestorov. Je pre nás veľmi dôležité, aby sa žiaci v škole cítili príjemne a tak sa im snažíme vytvárať moderné prostredie, ktoré budú v budúcnosti využívať. Ako ďalšia sa nám do parády dostala Jazyková učebňa, ktorú po novom budeme využívať ako Multimediálnu učebňu. Je vybavená novou kriedovou tabuľou a  interaktívnou tabuľou, skrinkou na tablety s funkciou dobíjania. Pozitívnu atmosféru učebne dolaďuje  aj nový školský nábytok a nová podlaha.

      Veríme, že postupne sa nám do školských lavíc vrátia aj žiaci z vyšších ročníkov a budú môcť využívať nové učebne. O ďalších novinkách nabudúce... :-)

     • Workshop - Rozhodovanie

     • Dňa 19.2.2021 sa naši deviataci zúčastnili zážitkového vzdelávacieho workshopu – Rozhodovanie. Tento workshop organizoval vzdelávací tím neziskovej organizácie Post Bellum (lektorka Iveta Harváneková), ktorej prioritou je dokumentovanie príbehov 20. storočia, sú rozprávané v rôznych podobách a následne sú spracúvané do zážitkových vzdelávacích aktivít. Post Bellum SK je občianske združenie, ktoré od roku 2011 na Slovensku vyhľadáva a dokumentuje spomienky pamätníkov kľúčových momentov 20. storočia. Zaznamenáva príbehy a snaží sa ich rozprávať ďalej: veríme totiž, že konkrétne ľudské osudy sú tou najlepšou cestou k poznaniu vlastnej minulosti.

      Ako prebiehal workshop (WS)? WS trval 150 minút a bol realizovaný cez aplikáciu ZOOM, ktorý umožnil aj prácu v skupinkách. Hlavnou témou boli – domov, nútená migrácia, xenofóbia, antisemitizmus. WS poukazoval na princípy fungovania zastupiteľskej demokracie a tiež fenomén nútenej migrácie, utečenectva z pohľadu spoločnosti i jednotlivca. Žiaci mali možnosť vyskúšať si, ako je byť človekom, ktorý je nútený opustiť svoj domov.

      Lektorky pripravili veľmi zaujímavé aktivity, prostredníctvom ktorých sa žiaci mohli vžiť do rolí ľudí, ktorí v minulosti boli nútení utiecť zo SR alebo ČR kvôli svojej rase. Boli to ľudia židovského pôvodu. WS bol zameraný na osoby, ktoré prežili 2. svetovú vojnu vďaka odvahe urobiť rozhodnutie a utiecť za lepším životom. V prvej aktivite žiaci pracovali v skupinkách spoločne pričom museli uvažovať ako skutoční poslanci jednotlivých politických strán v čase 2. svetovej vojny. Žiaci mali možnosť odprezentovať svoje názory na danú situáciu v tomto období a tiež prečítať svoj sľub národu. V nasledujúcej aktivite žiakom bola predstavená aj občianska aktivistka – p. Šmolková, ktorá v tom čase bojovala za práva židov. Žiakom bol prečítaný skutočný list p. Šmolkovej, ktorý napísala p. E. Benešovi. Ďalšou aktivitou sa žiaci dozvedeli o židovskom dievčati – Eve Landsbergerovej/Kalinovej. Boli vytvorené skupinky, pričom mali odprezentovať nejakú časť zo života dievčaťa. Každá skupinka mala k dispozícii texty, ktoré opisovali nejaké udalosti zo života Evy.

      Žiakom sa táto aktivita veľmi páčila. Žiaci mali zahrať jednu  časť zo života Evy podľa textu – opustenie rodného domu, nástup do novej práce, rozchod s priateľom kvôli svojmu židovskému pôvodu, odchod do Palestíny, kvôli útokom na židov v Bratislave. Každá scénka či text, upriamovala pozornosť žiakov na rozhodovanie sa v danej životnej situácii. Žiaci museli premýšľať nad okolnosťami, nad pozitívami či negatívami svojich rozhodnutí a tiež nad možnými dôsledkami svojich rozhodnutí. Pre žiakov bolo tiež veľmi prínosné počuť skutočný hlas Evy Landsbergerovej/Kalinovej, s ktorou bol uskutočnený aj rozhovor po jej návrate do našej krajiny.

      Keďže súčasťou nášho života je rozhodovanie sa v každom momente nášho života, považujeme tento workshop za veľmi prínosný. Žiaci sa hravou či zážitkovou formou mali možnosť preniesť do rokov 1930 až 1938 a predstaviť si ako by sa oni rozhodli v ťažkých životných situáciách. Touto formou mali žiaci tiež možnosť porovnať svoj život so životmi či osudmi ľudí židovského pôvodu, ktorých život závisel aj od ich rozhodnutí – zostať alebo odísť a prežiť.

      Takže ďakujeme pekne za WS a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu😊

     • Vyhodnotenie dotazníkov pre obdobie počas distančného vyučovania

     • V školskom roku 2020/2021 prebiehala distančná forma vyučovania na 1.stupni od 15.decembra 2020 do 7.januára 2021, žiaci 2.stupňa sa distančne vzdelávajú už od októbra 2020 až do odvolania. Zmyslom dotazníka bolo poskytnúť rodičom príležitosť na vyjadrenie sa k distančnej výučbe ich detí, ako sú spokojní s formou vyučovania, ako tento druh vyučovania zvládajú ich deti a pod.

      Dotazník bol anonymný a jeho výsledky nám mali pomôcť zhodnotiť spôsob vyučovania a celkovú organizáciu a činnosť školy počas pandémie.

      Všetkým rodičom ďakujeme, že si našli čas vyplniť dotazník. Vašimi pripomienkami sa budeme zaoberať a budeme sa snažiť vyhovieť aj Vašim požiadavkám.

       

      Dotazník obsahoval 29 otázok, z toho 13 otvorených nepovinných otázok. Podarilo sa nám získať 34 odpovedí. Z dotazníka vyplýva že:

       

      • Až pre  33 rodičov je zadávanie úloh prehľadné a sú s ním spokojní, úlohy sú jasné a zrozumiteľné a deti sa v nich dokážu orientovať a plniť ich.
      • Iba jeden z rodičov uviedol, že jeho dieťa venuje domácej príprave na I .stupni viac ako 2 hodiny/na II. stupni viac ako 4hodiny. Ako pripomienku od rodiča uvádzame, že jeho dieťa sa ťažko učí, keď mu učiteľ iba nadiktuje poznámky a musí byť v roli učiteľa a látku mu dovysvetľovať.  Viac ako polovica rodičov trávi 1 až 2 hodiny s pomocou dieťaťu s domácou prípravou.
      • Väčšina rodičov je spokojná so spätnou väzbou od učiteľa k hodnoteniu práce dieťaťa. Ako však vyplýva z odpovedí, rodičia by uvítali, keby spätnú väzbu dieťaťu odovzdali všetci učitelia, aby deti vedeli, kde spravili chybu.
      • Všetci z opýtaných majú technické vybavenie, ktoré umožňuje dieťaťu online výučbu. Niekedy však problém spočíva v internetovom spojení.
      • Viac ako polovica rodičov získala vďaka distančnému vyučovaniu lepšiu predstavu o tom, čo sa dieťa v škole učí.
      • Traja z rodičov sa vyjadrili, že im chýba podpora zo strany pedagógov, ostatní rodičia sú spokojní a môžu sa na pedagógov spoľahnúť.
      • Skoro všetci z opýtaných tvrdia, že ich deti sa bez problémov vedia zapojiť do vyučovania a iba dvaja s menšími problémami. Niektorí rodičia by uvítali aj viac vyučovacích hodín.
      • Po skončení koronakrízy by 15 rodičov uvítalo, aby hodnotenie bolo v podobe kombinácii známok a slovného hodnotenia, ďalších 15 rodičov odpovedalo, aby boli ich deti hodnotené iba známkou a trom rodičom by najviac vyhovovalo len slovné hodnotenie. Viac ako polovica rodičov by súhlasila, aby nastali zmeny v obsahu vzdelávania po skončení koronakrízy.
      • Rodičia na distančnom vyučovaní vidia pozitívny prínos v tom, že ich deti sú samostatnejšie, zodpovednejšie, vedia lepšie používať techniku a internet. Menšina sa vyjadrila, že to nemá žiadny pozitívny prínos a že deti naopak spohodlneli a chýba im kontakt s učiteľmi a rovesníkmi.

       

     • Veselé Vianoce

     • Veľa krásnych chvíľ v príjemnej atmosfére Vianoc a nový rok 2021 naplnený láskou, zdravím a radosťou

       

      Vám želá

      ZŠ Veľký Ďur

     • Oznam

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu:

      Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách a stredných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.

      Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok).

     • MIMORIADNE PRERUŠENIE ŠKOLSKÉHO VYUČOVANIA

     • Riaditeľka ZŠ na základe konzultácie s RÚVZ oznamuje mimoriadne prerušenie vyučovania od 15.12.2020. Žiaci 1. -4.ročníka, ktorí sa dňa 11.12.2020 zúčastnili vyučovania, sú do 21.12.2020 v karanténe. Prechádzajú na dištančné vzdelávanie podľa usmernení svojich triednych učiteľov. Žiaci 5. -9. ročníka pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

     • Mikuláš v škole

     • V piatok 4.12. bola na našej škole už od rána mikulášska nálada, detičky pobehovali v červených čiapkách a na vyučovacie hodiny nám vyzváňali mikulášske pesničky. Krátko pred obedom nás navštívil Mikuláš, ktorého deti netrpezlivo čakali celý deň. Spolu s ním prišiel krásny anjel a uškriekaný čertisko, ktorý si chcel so sebou zobrať neposlušné deti. Lenže naše zlaté detičky mali pre vzácnu návštevu  nachystané milé predstavenie, ktoré sa Mikulášovi, anjelovi a aj čertovi veľmi páčilo. Deti Mikulášovi zaspievali a zarecitovali krásne básničky, za čo ich obdaroval balíčkom plných dobrôt. 

      Na piatakov čakalo v triede prekvapenie v podobe nových školských lavíc. Žiaci druhého stupňa, žiaľ, ešte tak skoro do školy nenastúpia, preto im zatiaľ tretiaci zohrievajú miesta.

      Mikuláš, ďakujeme Ti za krásne dary a čakáme Ťa opäť o rok!

     • Všetkovedko

     • Prvý decembrový deň sa žiaci 2. a 4.ročníka zúčastnili vedomostnej súťaže Všetkovedko. Všetkovedko je veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími! Žiaci tak mohli predviesť svoje vedomosti v oblasti slovenského jazyka, matematiky, prírodovedy, vlastivedy, anglického jazyka, či z hudobnej výchovy. Druháci mali v teste 24 otázok a štvrtáci 30, na vypracovanie mali 40 minút. Žiaci majú v žiackej knižke nalepený svoj kód, pomocou ktorého  už 21.decembra 2020 zistia, ako sa im v súťaži darilo. Držíme palce!

     • Školské kolo olympiády v angličtine

     • Dňa 25.11. – 27.11. 2020 sa uskutočnilo školské kolo olympiády z anglického jazyka. Žiaci boli rozdelení do 2 kategórii. 1. kategórii tvorili žiaci 5.  6. a 7.ročníka. a II. kategóriu tvorili žiaci 8. a 9. ročníka. Celkový počet žiakov, ktorí sa zúčastnili školského kola bol 16.

      Olympiáda bola rozdelená do 2 častí – 1.writing part (písomná časť) a 2. speaking part (ústna časť).

      1. Writing part (písomná časť) pozostávala z týchto častí:

      a.vocabulary (slovná zásoba)                        

      b.grammar (gramatika)

      c.listening comprehension (počúvanie s porozumením)

      d.reading comprehension (čítanie s porozumením)

       

      2. Speaking part (ústna časť) pozostávala z týchto častí:

      A .role-play (hranie rolí)

      B. picture story (práca s obrázkom)

      Každá časť mala svoj vyhradený čas. Celkový počet bodov, ktorý mohli súťažiaci získať bol:

      1. V kategórii 1A – 70 bodov
      2. V kategórii 1B – 72 bodov

      Umiestnenie

      Kategória 1A

      1.miesto – Ján Lipták – 6.r -  (64b)

      2.miesto – Oliver Boldizsár – 5.r – (62 b)

      3. miesto – Ema Wang – 6.r – (50 b)

       

      Kategória 1B

      1.miesto –  Samuel Obert – 8.r – (60 b)

      2.miesto – Slávka Szilvásová – 9.r – (59 b)

      3.miesto –  Simona Mészarošová – 9.r a Sofia Kramárová – 8.r (56 b)

       

      Blahoželáme víťazom a povzbudzujeme aj ostatných žiakov našej školy k zapájaniu sa do tejto súťaže v nasledujúcich rokoch.

     • Slnečná sústava v podaní našich šikovných štvrtákov

     • Na hodinách prírodovedy sa štvrtáci učia o vesmíre, o našej slnečnej sústave. Pre žiakov je to veľmi zaujímavá téma. Za domácu úlohu mali doma vytvoriť projekt o znázornení vesmíru. S ich perfektne prepracovanými projektmi sme sa museli pochváliť aj takto verejne :)   Na prípravu projektov použili rôzne materiály – na planéty použili napríklad cibuľky, loptičky, či vatu. Tieto nádherné projekty teraz zdobia výstavku v triede.

     • Oznam k nástupu žiakov 1. – 4. ročníka do školy

     • od 03.11.2020 (utorok)

      Žiaci 1. stupňa predkladajú po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy, t. j. 03.11.2020 (utorok) tlačivo Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_platne_od_01112020.pdf​​​​​​​

      Tlačivo bude dostupné aj v papierovej forme v utorok ráno pred hlavným vchodom do budovy ZŠ a v pondelok od 8:00 do 15:00 na prízemí budovy Obecného úradu vo Veľkom Ďure (oproti lekárni).


      Informácie vyplývajúce z Uznesenia MŠVVaŠ SR platné od 1.11.2020  https://www.minedu.sk/usmernenie-k-opatreniam.../ 

      a z ďalších platných dokumentov: 

      Uznesenie vlády 693/2020: https://bit.ly/2GdiwUJ

      Vyhláška ÚVZ číslo 15: https://bit.ly/37X4bqP

      Vyhláška ÚVZ číslo 16: https://bit.ly/2HSqSlm


      Základné princípy:

      • Pozitívny človek: Celá domácnosť ostáva v domácej izolácii 10 dní (rodič, dieťa, všetci bez výnimky, určuje to Vyhláška č. 15 ÚVZ)
      • Negatívny človek: Nosí pri sebe potvrdenie, ktoré sa požaduje pri vstupe do prevádzky (či už vstupuje ako zamestnanec alebo cudzí človek, Vyhláška č. 16 ÚVZ)
      • Netestovaný človek: Podľa Vyhlášky č. 16 ÚVZ tento človek nebude bez negatívneho testu pustený do zariadenia (okrem žiaka a dospelej osoby s výnimkou). Ak ide o rodiča bez testu, odporúčame mu, aby  využil ospravedlnenie na 5 za sebou idúcich vyučovacích dní, ktorými sú 3., 4., 5., 10. a 11. november. Následne 12. novembra nastúpi do školy a tým sa zároveň dodrží lehota 10 dní

      Čiže:

      • Ak má rodič pozitívny test, celá domácnosť musí ostať v domácej izolácii v zmysle Vyhlášky č. 15 ÚVZ
      • Ak má rodič negatívny test, môže byť vpustený do objektu školy
      • Ak rodič nebol na teste, nemôže vstúpiť do objektu školy. Rodičom vtedy odporúčame ospravedlniť žiaka z 5 vyučovacích dní idúcich po sebe (teda 3., 4., 5., 10. a 11. november)
      • Ak zamestnanec ZŠ nebol na teste, nemôže vstúpiť do školy (Vyhláška č. 16 ÚVZ).      • Pokyny

     • P O K Y N Y

      pre žiakov a zákonných zástupcov

      (aktualizácia k 26. 10. 2020)

      upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov    ZŠ Veľký Ďur v období od 26. októbra 2020 do odvolania.

      Úvod

      1. Tieto pokyny sú vypracované podľa podmienok a možností ZŠ Veľký Ďur, Mochovská 4. Popisujú organizačné kroky a postupy vyučovania od 26. 10. 2020.
      2. Pokyny rešpektujú opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR  a Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR.
      3. Rúška sú povinné pre všetkých žiakov a zamestnancov vo všetkých priestoroch školy.

      Vyučovanie v 1. – 4. ročníku

      1. Žiaci 1.– 4. ročníka pokračujú v riadnom vyučovaní prezenčnou formou..
      2. Triedna učiteľka má v kompetencii upraviť si výučbu podľa potreby a situácie v triede po konzultácii a odsúhlasení riaditeľkou školy.
      3. Pri vstupe do školy žiakom zmeria teplotu zamestnanec školy. Žiak si zároveň pri vstupe dezinfikuje ruky.

      Vyučovanie v 5. – 9. ročníku

      1. Žiaci 5. – 9. ročníka budú mať dištančný spôsob vyučovania podľa upraveného rozvrhu, ktorý škola žiakom zverejní dňa 26. 10. 2020.
      2. Dištančné vzdelávanie a zadávanie úloh bude prebiehať od 8.00 hod. do 14.00 hod. na základe pokynov z  Edupage. Je preto dôležité, aby žiaci pravidelne sledovali Edupage a webovú stránku školy. Prihlasovacie údaje žiakom odovzdal triedny učiteľ. V prípade, že žiak stratí prihlasovacie údaje, bezodkladne o tom upovedomí triedneho učiteľa, ktorý mu tieto údaje obratom poskytne.
      3. Žiak môže požiadať vyučujúceho o individuálnu konzultáciu prostredníctvom elektronickej komunikácie. Učiteľ takému žiakovi poskytne pomoc a konzultáciu v primeranom rozsahu.
      4. Učiteľ dodržiava požiadavku primeranosti.
      5. Učiteľ poskytne žiakom primeranú spätnú väzbu vo forme slovného zhodnotenia alebo známky.
      6. Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov počas prerušeného vyučovania v škole získava učiteľ najmä z portfólia žiackych prác a rozhovormi so žiakmi. Podkladmi sú aj projekty, riešenia komplexných úloh, tematické práce, samostatné praktické práce, pracovné listy a plnenie dištančných úloh spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka 
      7. Učiteľ poskytuje individuálnu  starostlivosť aj žiakom so ŠVVP .
      8. Hodnotenie nebude prebiehať počas dištančného vzdelávania v týchto predmetoch: pracovné vyučovanie, technika, informatika, telesná a športová výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova, etická výchova, náboženská výchova.
      9. Triedni učitelia sú povinní monitorovať stav dištančnej formy vzdelávania vo svojej triede, komunikovať, spolupracovať  s ostatnými vyučujúcimi a v rámci možností riešiť problémy spoločne.
      10. V prípade neodkladných problémov týkajúcich sa vzdelávania sú žiaci povinní kontaktovať svojho triedneho učiteľa, resp. konkrétneho vyučujúceho.
      11. Pre dištančné vzdelávanie sa využívajú aj všetky doterajšie vzdelávacie portály, ktoré má škola zakúpené. Online hodiny prebiehajú pomocou aplikácie Zoom, zadania úloh môžu byť uvedené aj na portáli bezkriedy.sk.  O každom zadaní úlohy, o online hodine, atď., musí byť žiak informovaný prostredníctvom Edupage.
      12. Na základe návratky, ktorú vypĺňali rodičia sa zistilo, že všetci žiaci majú vytvorené podmienky pre dištančné vzdelávanie – prístup na internet , notebook/tablet/mobil s nainštalovanou aplikáciou Zoom. Žiaka, ktorý nereaguje na dištančné vzdelávanie, bude kontaktovať vyučujúci alebo vedenie školy a zistí príčinu. V prípade neospravedlnenej neúčasti na dištančnom vyučovaní bude konkrétna situácia prejednávaná na pedagogickej rade.
      13. V prípade, že sa situácia v rodine zmenila a žiak nie je schopný dištančného vyučovania, rodič bezodkladne kontaktuje riaditeľku školy a dohodne sa na spôsobe a termíne odberu vyučovacieho materiálu a odovzdávania vypracovaných pracovných listov.

      Povinnosti a správanie žiakov počas dištančného vzdelávania

      1. Žiaci sú povinní zúčastniť sa na dištančnom vzdelávaní, sú povinní komunikovať s učiteľmi a rešpektovať ich pokyny. Sú povinní aktívne pracovať, študovať zaslané materiály, vypracovať zadania, posielať učiteľom výsledky riešení a podobne. Neúčasť na online vyučovaní musí zákonný zástupca ospravedlniť vyučujúcemu. Neprítomnosť žiaka na online vyučovaní sa zapíše ako poznámka do elektronickej triednej knihy.
      2. Žiaci sú povinní každú úlohu poslať vyučujúcemu v požadovanom časovom termíne. Ak žiak nepošle úlohy v stanovenom čase, úloha bude považovaná za nesplnenú.
      3. Žiaci sú povinní každý deň kontrolovať svoj Edupage a sledovať aktualizácie na webovej stránke školy. Každý vyučujúci je povinný úlohu pre žiaka zaznamenať na Edupage, aj keď ide o úlohu z iných portálov.
      4. Dištančné vzdelávanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu, ktorý bude zverejnený prostredníctvom EduPage alebo  webového sídla školy.
      5. Žiak má zakázané v čase  vyučovania zúčastňovať sa akýchkoľvek súkromných aktivít (brigáda, rodinné výlety......).
      6.  Žiak sa pripája na online vyučovanie včas z prostredia vhodného na vyučovanie so všetkými pomôckami na vyučovaciu hodinu. Žiak musí mať zapnutú kameru.
      7. Za nevhodné správanie alebo vyrušovanie môže učiteľ takéhoto žiaka z vyučovania „odpojiť“. Takéto správanie vyučujúci zaznačí ako poznámku do elektronickej triednej knihy a bude prerokované v pedagogickej rade.
      8. Žiak je povinný zdržiavať sa v rodinnom prostredí, nestretávať sa s inými ľuďmi, nenavštevovať spoločné priestranstvá, pri nevyhnutnom osobnom kontakte mať rúško a dodržiavať minimálne 2 metre odstup.

      Povinnosti zákonných zástupcov

      1. Zákonný zástupca žiaka sleduje a dodržiava usmernenia riaditeľa školy na webovej a facebookovej stránke školy.
      2. V prípade potreby komunikuje s triednym učiteľom, príslušným vyučujúcim a to elektronickým spôsobom, alebo telefonicky v čase od 14:00 do 15:30.
      3. V prípade neúčasti žiaka na  vyučovaní, ospravedlňuje jeho absenciu, ktorú musí zdôvodniť. Tak isto informuje príslušného vyučujúceho a triedneho učiteľa ak má žiak technické problémy s pripojením na internet alebo PC.
      4. Zabezpečí podmienky pre dištančné vzdelávanie.
      5. Nastaví dieťaťu denný režim a kontroluje jeho dodržiavanie.
      6. Zabezpečí dohľad nad vzdelávaním dieťaťa, nad prácou s domácimi úlohami a samoštúdiom,  zabezpečí dohľad nad odovzdávaním domácich úloh a nad účasťou dieťaťa na online hodinách.
      7. Do online hodín rodič nezasahuje. V prípade, že žiak bude počas online hodiny rušený ďalšími rodinnými príslušníkmi, učiteľ žiaka z online hodiny odpojí a zaznačí ako poznámku do elektronickej triednej knihy.

      Prevádzka a spôsob stravovania v školskej jedálni

      1. Základná škola poskytuje stravovanie žiakom 1. – 4. ročníka.
      2. Pre cudzích stravníkov sa nevarí.
      3. Obed sa bude vydávať v čase od 12.00 do 13.00 hod.
      4. Rodič odhlasuje svoje dieťa zo stravy cez portál Edupage alebo telefonicky najneskôr do 14.00 hod. predchádzajúceho dňa.
      5. PZ ktorý vykonáva dozor v ŠJ pomáha pri výdaji obeda.
      6. Žiaci vstupujú do jedálne v rúšku. Rúško stravník odloží až počas konzumácie obeda.
      7. Žiaci prichádzajú na obed v časových intervaloch, podľa stanoveného rozpisu.

      Prevádzka ŠKD

      1. Prevádzka ŠKD bude od 26. 10. 2020 v riadnom čase od 11.20 hod. do 16.00 hod.
      2. Do rannej zberne prichádzajú žiaci v čase od 6.30 hod.  Pri príchode im teplotu zmeria poverený personál školy.
      3. Počas pobytu v ŠKD majú žiaci rúška, dezinfikujú a umývajú si ruky, zabezpečuje sa intenzívne vetranie tried.

      Jesenné prázdniny

      1. Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa v tomto školskom roku mení termín jesenných prázdnin a to nasledovne: 30. 10. 2020 (piatok), 2. 11. 2020 (pondelok), 6. 11. 2020 (piatok) a 9. 11. 2020 (pondelok).
      2. Počas týchto dní neprebieha vyučovanie.

      Všeobecné základné opatrenia

      1. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy.
      2. Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude  umiestnený  do samostatnej izolačnej miestnosti. V tejto súvislosti budú kontaktovaní zákonní zástupcovia, ktorí si dieťa bezodkladne vyzdvihnú.
      3. Ak sa u zamestnanca objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.
      4. Snahou vedenia školy a všetkých učiteľov je, aby sa žiaci napriek obmedzeným podmienkam čo najviac naučili a toto môžeme dosiahnuť len dobrou vzájomnou spoluprácou so zákonnými zástupcami o ktorú vás týmto prosíme. 
      5. V prípade nových usmernení a pokynov v nadväznosti na mimoriadnu situáciu budú tieto usmernenia upravované, menené a pravidelne aktualizované.
      6. Súčasťou tohto dokumentu je aj krízový plán pre žiaka (príloha č. 1) a krízový plán pre rodiča (príloha č. 2).

      Vo Veľkom Ďure, 26. 10. 2020

      Vypracovala:                                    PaedDr. Lucia Machová, riaditeľka školy

       

       

     • Halloween

     • V piatok u nás v škole strašilóóóóóó! V každej triede boli múmie, čarodejnice, strašidlá či kostlivci. Naše šikovné deviatačky si pre spolužiakov pripravili prezentáciu a spolu s triednou pani učiteľkou deň predtým vyzdobili chodbu školy. Žiaci starších ročníkov si premenili svoje triedy na strašidelné sami a na dolnom stupni prichystali pani učiteľky pre svojich žiakov triedy v znamení Halloweenu. Ráno už prichádzali žiaci v najrôznejších maskách a so sebou si priniesli výrobky, ktoré doma vyrábali. V tento deň sa totiž súťažilo aj o najstrašidelnejší výrobok, najkrajší jesenný výrobok a najlepšiu halloweensku masku. Bolo veru z čoho vyberať. Vyhodnocovanie bolo naozaj ťažké...

      VYHODNOTENIE:

      Najstrašidelnejší výrobok

      1.miesto: Sabi Machová

      2.miesto: Deanka a Damien Tirala

      3.miesto: Maťko Mozdík

      Najkrajší jesenný výrobok

      1.miesto: Lenka Méresová

      2.miesto: Nicolas Varga

      3.miesto: Simonka Havalová

      Najlepšia halloweenska maska

      1.miesto: Damien Tirala

      2.miesto: Sofi Obertová

      3.miesto: Adelka Dudášová

      Tie najlepšie masky a výrobky boli odmenené!

      Celý deň sme sa učili v maskách, halloweensku atmosféru dotváralo strašidelné zvonenie a cez prestávky sme maškrtili halloweenske dobroty. Poďakovanie patrí všetkým žiakom a ich skvelým pomocníkom - rodičom, ktorí priniesli prekrásne vyrezávané tekvice a vytvorili tak neopakovateľnú atmosféru.

      Bol to skvelý deň! Aj keď je momentálne všade náročná situácia, u nás v škole sa snažíme deťom vyučovanie spestriť. Na našej škole je proste SUPER! :-)

     • Bolo raz jabĺčko krásne, malo líčka červené...

     • ...a to jabĺčko zavítalo do našej školy. Minulý týždeň  si žiaci prvého stupňa pripomenuli náš obľúbený Deň jablka tematickým vyučovaním, kde napríklad počítali jablkopočty, tvorili vety o jablku, skladali jablkopuzzle, súťažili v hode jablkom a pod. Žiaci mali za úlohu doniesť do školy to najkrajšie jabĺčko čo našli. Každá trieda si zorganizovala súťaž o najkrajšie jabĺčko a šťastný výherca si odniesol diplom. Do tejto akcie sa zapojili aj rodičia a žiaci sa tak mohli pýšiť krásnymi a chutnými výrobkami, ktoré ich šikovné mamičky pripravili. A veru, bolo sa na čo pozerať! V triedach boli plné stoly jablkových dobrôt, na ktorých sme si všetci pochutnali. Bol to super deň!

     • Deň stromov

     • Deň stromov sa vo svete oslavuje od roku 1872 a každoročne pripadá na 20.októbra. Pri tejto príležitosti žiaci 6.ročníka spolu s ich triednou pani učiteľkou vysadili v areáli školy stromy. Pán školník im pripravil pôdu, žiaci pobrali motyky, hrable , krhlu a hor sa do sadenia! Šiestaci takto prispeli k zlepšeniu prírodného prostredia a zároveň si oživili vyučovanie. Je všeobecne známe, že stromy majú kľúčový význam pre kvalitu človeka, produkujú kyslík a prispievajú k zlepšeniu mikroklímy. V tento deň by sme si všetci mali pripomenúť, ako dôležité sú pre našu planétu lesy a stromy.

  • Kontakty

   • PaedDr. Lucia Machová
   • Základná škola, Mochovská 4, Veľký Ďur
   • zsvdm4@gmail.com,
   • telefón: 036/ 6397 215 mobil: 0908 747 712
   • Mochovská 4 , 93534 Veľký Ďur
   • telefón: 0904 681 326
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje