• Školský rok 2020/2021

    • ZMENA HODNOTENIA  V  I.POLROKU 2020/2021

     Uznesením Pedagogickej Rady za dňa 23.11.2020 sa mení celkové hodnotenie žiakov v 1. polroku šk. roku 2020/2021 nasledovne:

     • žiaci 2. stupňa budú klasifikovaní známkou z predmetov SJL, ANJ, RUJ, MAT, BIO, FYZ, CHE, DEJ, GEG a OBN.  Predmety TSV, HUV, VYV, THD, INF, ETV/NBV budú neklasifikované - na vysvedčení sa uvádza absolvoval/neabsolvoval.
     • žiaci 1.stupňa (okrem prvákov) budú klasifikovaní známkou z predmetov SJL, ANJ, MAT, INF, PVO, PDA, VLA, PVC,VYV. Predmety TSV, HUV, ETV/NBV budú neklasifikované - na vysvedčení sa uvádza absolvoval/neabsolvoval.
     • žiaci 1. ročníka budú hodnotení slovne. Predmety TSV, HUV, ETV/NBV budú neklasifikované - na vysvedčení sa uvádza absolvoval/neabsolvoval. 
  • Kontakty

   • PaedDr. Lucia Machová
   • Základná škola, Mochovská 4, Veľký Ďur
   • zsvdm4@gmail.com,
   • telefón: 036/ 6397 215 mobil: 0908 747 712
   • Mochovská 4 , 93534 Veľký Ďur
   • telefón: 0904 681 326
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje