• Pokyny

     • P O K Y N Y

      pre žiakov a zákonných zástupcov

      (aktualizácia k 26. 10. 2020)

      upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov    ZŠ Veľký Ďur v období od 26. októbra 2020 do odvolania.

      Úvod

      1. Tieto pokyny sú vypracované podľa podmienok a možností ZŠ Veľký Ďur, Mochovská 4. Popisujú organizačné kroky a postupy vyučovania od 26. 10. 2020.
      2. Pokyny rešpektujú opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR  a Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR.
      3. Rúška sú povinné pre všetkých žiakov a zamestnancov vo všetkých priestoroch školy.

      Vyučovanie v 1. – 4. ročníku

      1. Žiaci 1.– 4. ročníka pokračujú v riadnom vyučovaní prezenčnou formou..
      2. Triedna učiteľka má v kompetencii upraviť si výučbu podľa potreby a situácie v triede po konzultácii a odsúhlasení riaditeľkou školy.
      3. Pri vstupe do školy žiakom zmeria teplotu zamestnanec školy. Žiak si zároveň pri vstupe dezinfikuje ruky.

      Vyučovanie v 5. – 9. ročníku

      1. Žiaci 5. – 9. ročníka budú mať dištančný spôsob vyučovania podľa upraveného rozvrhu, ktorý škola žiakom zverejní dňa 26. 10. 2020.
      2. Dištančné vzdelávanie a zadávanie úloh bude prebiehať od 8.00 hod. do 14.00 hod. na základe pokynov z  Edupage. Je preto dôležité, aby žiaci pravidelne sledovali Edupage a webovú stránku školy. Prihlasovacie údaje žiakom odovzdal triedny učiteľ. V prípade, že žiak stratí prihlasovacie údaje, bezodkladne o tom upovedomí triedneho učiteľa, ktorý mu tieto údaje obratom poskytne.
      3. Žiak môže požiadať vyučujúceho o individuálnu konzultáciu prostredníctvom elektronickej komunikácie. Učiteľ takému žiakovi poskytne pomoc a konzultáciu v primeranom rozsahu.
      4. Učiteľ dodržiava požiadavku primeranosti.
      5. Učiteľ poskytne žiakom primeranú spätnú väzbu vo forme slovného zhodnotenia alebo známky.
      6. Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov počas prerušeného vyučovania v škole získava učiteľ najmä z portfólia žiackych prác a rozhovormi so žiakmi. Podkladmi sú aj projekty, riešenia komplexných úloh, tematické práce, samostatné praktické práce, pracovné listy a plnenie dištančných úloh spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka 
      7. Učiteľ poskytuje individuálnu  starostlivosť aj žiakom so ŠVVP .
      8. Hodnotenie nebude prebiehať počas dištančného vzdelávania v týchto predmetoch: pracovné vyučovanie, technika, informatika, telesná a športová výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova, etická výchova, náboženská výchova.
      9. Triedni učitelia sú povinní monitorovať stav dištančnej formy vzdelávania vo svojej triede, komunikovať, spolupracovať  s ostatnými vyučujúcimi a v rámci možností riešiť problémy spoločne.
      10. V prípade neodkladných problémov týkajúcich sa vzdelávania sú žiaci povinní kontaktovať svojho triedneho učiteľa, resp. konkrétneho vyučujúceho.
      11. Pre dištančné vzdelávanie sa využívajú aj všetky doterajšie vzdelávacie portály, ktoré má škola zakúpené. Online hodiny prebiehajú pomocou aplikácie Zoom, zadania úloh môžu byť uvedené aj na portáli bezkriedy.sk.  O každom zadaní úlohy, o online hodine, atď., musí byť žiak informovaný prostredníctvom Edupage.
      12. Na základe návratky, ktorú vypĺňali rodičia sa zistilo, že všetci žiaci majú vytvorené podmienky pre dištančné vzdelávanie – prístup na internet , notebook/tablet/mobil s nainštalovanou aplikáciou Zoom. Žiaka, ktorý nereaguje na dištančné vzdelávanie, bude kontaktovať vyučujúci alebo vedenie školy a zistí príčinu. V prípade neospravedlnenej neúčasti na dištančnom vyučovaní bude konkrétna situácia prejednávaná na pedagogickej rade.
      13. V prípade, že sa situácia v rodine zmenila a žiak nie je schopný dištančného vyučovania, rodič bezodkladne kontaktuje riaditeľku školy a dohodne sa na spôsobe a termíne odberu vyučovacieho materiálu a odovzdávania vypracovaných pracovných listov.

      Povinnosti a správanie žiakov počas dištančného vzdelávania

      1. Žiaci sú povinní zúčastniť sa na dištančnom vzdelávaní, sú povinní komunikovať s učiteľmi a rešpektovať ich pokyny. Sú povinní aktívne pracovať, študovať zaslané materiály, vypracovať zadania, posielať učiteľom výsledky riešení a podobne. Neúčasť na online vyučovaní musí zákonný zástupca ospravedlniť vyučujúcemu. Neprítomnosť žiaka na online vyučovaní sa zapíše ako poznámka do elektronickej triednej knihy.
      2. Žiaci sú povinní každú úlohu poslať vyučujúcemu v požadovanom časovom termíne. Ak žiak nepošle úlohy v stanovenom čase, úloha bude považovaná za nesplnenú.
      3. Žiaci sú povinní každý deň kontrolovať svoj Edupage a sledovať aktualizácie na webovej stránke školy. Každý vyučujúci je povinný úlohu pre žiaka zaznamenať na Edupage, aj keď ide o úlohu z iných portálov.
      4. Dištančné vzdelávanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu, ktorý bude zverejnený prostredníctvom EduPage alebo  webového sídla školy.
      5. Žiak má zakázané v čase  vyučovania zúčastňovať sa akýchkoľvek súkromných aktivít (brigáda, rodinné výlety......).
      6.  Žiak sa pripája na online vyučovanie včas z prostredia vhodného na vyučovanie so všetkými pomôckami na vyučovaciu hodinu. Žiak musí mať zapnutú kameru.
      7. Za nevhodné správanie alebo vyrušovanie môže učiteľ takéhoto žiaka z vyučovania „odpojiť“. Takéto správanie vyučujúci zaznačí ako poznámku do elektronickej triednej knihy a bude prerokované v pedagogickej rade.
      8. Žiak je povinný zdržiavať sa v rodinnom prostredí, nestretávať sa s inými ľuďmi, nenavštevovať spoločné priestranstvá, pri nevyhnutnom osobnom kontakte mať rúško a dodržiavať minimálne 2 metre odstup.

      Povinnosti zákonných zástupcov

      1. Zákonný zástupca žiaka sleduje a dodržiava usmernenia riaditeľa školy na webovej a facebookovej stránke školy.
      2. V prípade potreby komunikuje s triednym učiteľom, príslušným vyučujúcim a to elektronickým spôsobom, alebo telefonicky v čase od 14:00 do 15:30.
      3. V prípade neúčasti žiaka na  vyučovaní, ospravedlňuje jeho absenciu, ktorú musí zdôvodniť. Tak isto informuje príslušného vyučujúceho a triedneho učiteľa ak má žiak technické problémy s pripojením na internet alebo PC.
      4. Zabezpečí podmienky pre dištančné vzdelávanie.
      5. Nastaví dieťaťu denný režim a kontroluje jeho dodržiavanie.
      6. Zabezpečí dohľad nad vzdelávaním dieťaťa, nad prácou s domácimi úlohami a samoštúdiom,  zabezpečí dohľad nad odovzdávaním domácich úloh a nad účasťou dieťaťa na online hodinách.
      7. Do online hodín rodič nezasahuje. V prípade, že žiak bude počas online hodiny rušený ďalšími rodinnými príslušníkmi, učiteľ žiaka z online hodiny odpojí a zaznačí ako poznámku do elektronickej triednej knihy.

      Prevádzka a spôsob stravovania v školskej jedálni

      1. Základná škola poskytuje stravovanie žiakom 1. – 4. ročníka.
      2. Pre cudzích stravníkov sa nevarí.
      3. Obed sa bude vydávať v čase od 12.00 do 13.00 hod.
      4. Rodič odhlasuje svoje dieťa zo stravy cez portál Edupage alebo telefonicky najneskôr do 14.00 hod. predchádzajúceho dňa.
      5. PZ ktorý vykonáva dozor v ŠJ pomáha pri výdaji obeda.
      6. Žiaci vstupujú do jedálne v rúšku. Rúško stravník odloží až počas konzumácie obeda.
      7. Žiaci prichádzajú na obed v časových intervaloch, podľa stanoveného rozpisu.

      Prevádzka ŠKD

      1. Prevádzka ŠKD bude od 26. 10. 2020 v riadnom čase od 11.20 hod. do 16.00 hod.
      2. Do rannej zberne prichádzajú žiaci v čase od 6.30 hod.  Pri príchode im teplotu zmeria poverený personál školy.
      3. Počas pobytu v ŠKD majú žiaci rúška, dezinfikujú a umývajú si ruky, zabezpečuje sa intenzívne vetranie tried.

      Jesenné prázdniny

      1. Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa v tomto školskom roku mení termín jesenných prázdnin a to nasledovne: 30. 10. 2020 (piatok), 2. 11. 2020 (pondelok), 6. 11. 2020 (piatok) a 9. 11. 2020 (pondelok).
      2. Počas týchto dní neprebieha vyučovanie.

      Všeobecné základné opatrenia

      1. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy.
      2. Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude  umiestnený  do samostatnej izolačnej miestnosti. V tejto súvislosti budú kontaktovaní zákonní zástupcovia, ktorí si dieťa bezodkladne vyzdvihnú.
      3. Ak sa u zamestnanca objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.
      4. Snahou vedenia školy a všetkých učiteľov je, aby sa žiaci napriek obmedzeným podmienkam čo najviac naučili a toto môžeme dosiahnuť len dobrou vzájomnou spoluprácou so zákonnými zástupcami o ktorú vás týmto prosíme. 
      5. V prípade nových usmernení a pokynov v nadväznosti na mimoriadnu situáciu budú tieto usmernenia upravované, menené a pravidelne aktualizované.
      6. Súčasťou tohto dokumentu je aj krízový plán pre žiaka (príloha č. 1) a krízový plán pre rodiča (príloha č. 2).

      Vo Veľkom Ďure, 26. 10. 2020

      Vypracovala:                                    PaedDr. Lucia Machová, riaditeľka školy

       

       

     • Halloween

     • V piatok u nás v škole strašilóóóóóó! V každej triede boli múmie, čarodejnice, strašidlá či kostlivci. Naše šikovné deviatačky si pre spolužiakov pripravili prezentáciu a spolu s triednou pani učiteľkou deň predtým vyzdobili chodbu školy. Žiaci starších ročníkov si premenili svoje triedy na strašidelné sami a na dolnom stupni prichystali pani učiteľky pre svojich žiakov triedy v znamení Halloweenu. Ráno už prichádzali žiaci v najrôznejších maskách a so sebou si priniesli výrobky, ktoré doma vyrábali. V tento deň sa totiž súťažilo aj o najstrašidelnejší výrobok, najkrajší jesenný výrobok a najlepšiu halloweensku masku. Bolo veru z čoho vyberať. Vyhodnocovanie bolo naozaj ťažké...

      VYHODNOTENIE:

      Najstrašidelnejší výrobok

      1.miesto: Sabi Machová

      2.miesto: Deanka a Damien Tirala

      3.miesto: Maťko Mozdík

      Najkrajší jesenný výrobok

      1.miesto: Lenka Méresová

      2.miesto: Nicolas Varga

      3.miesto: Simonka Havalová

      Najlepšia halloweenska maska

      1.miesto: Damien Tirala

      2.miesto: Sofi Obertová

      3.miesto: Adelka Dudášová

      Tie najlepšie masky a výrobky boli odmenené!

      Celý deň sme sa učili v maskách, halloweensku atmosféru dotváralo strašidelné zvonenie a cez prestávky sme maškrtili halloweenske dobroty. Poďakovanie patrí všetkým žiakom a ich skvelým pomocníkom - rodičom, ktorí priniesli prekrásne vyrezávané tekvice a vytvorili tak neopakovateľnú atmosféru.

      Bol to skvelý deň! Aj keď je momentálne všade náročná situácia, u nás v škole sa snažíme deťom vyučovanie spestriť. Na našej škole je proste SUPER! :-)

     • Bolo raz jabĺčko krásne, malo líčka červené...

     • ...a to jabĺčko zavítalo do našej školy. Minulý týždeň  si žiaci prvého stupňa pripomenuli náš obľúbený Deň jablka tematickým vyučovaním, kde napríklad počítali jablkopočty, tvorili vety o jablku, skladali jablkopuzzle, súťažili v hode jablkom a pod. Žiaci mali za úlohu doniesť do školy to najkrajšie jabĺčko čo našli. Každá trieda si zorganizovala súťaž o najkrajšie jabĺčko a šťastný výherca si odniesol diplom. Do tejto akcie sa zapojili aj rodičia a žiaci sa tak mohli pýšiť krásnymi a chutnými výrobkami, ktoré ich šikovné mamičky pripravili. A veru, bolo sa na čo pozerať! V triedach boli plné stoly jablkových dobrôt, na ktorých sme si všetci pochutnali. Bol to super deň!

     • Deň stromov

     • Deň stromov sa vo svete oslavuje od roku 1872 a každoročne pripadá na 20.októbra. Pri tejto príležitosti žiaci 6.ročníka spolu s ich triednou pani učiteľkou vysadili v areáli školy stromy. Pán školník im pripravil pôdu, žiaci pobrali motyky, hrable , krhlu a hor sa do sadenia! Šiestaci takto prispeli k zlepšeniu prírodného prostredia a zároveň si oživili vyučovanie. Je všeobecne známe, že stromy majú kľúčový význam pre kvalitu človeka, produkujú kyslík a prispievajú k zlepšeniu mikroklímy. V tento deň by sme si všetci mali pripomenúť, ako dôležité sú pre našu planétu lesy a stromy.

     • Aktualizované informácie k vyučovaniu platné od 12.10.2020

     • Na základe aktualizovaných pokynov zo strany MŠVVaV SR a ÚVZ platia nasledovné pokyny:

      • Vstup cudzej osoby do budovy školy je možné len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným vyhlásením o bezinfekčnosti danej osoby (tlačivo je na web stránke školy alebo pri vstupe do budovy školy)
      • Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy vyhlásenie žiaka o bezinfekčnosti (tlačivo na webe školy alebo pri vstupe do budovy školy) v trvaní viac ako 3 dni, počíta sa aj sobota a nedeľa.
      • Ak žiak chýba viac ako 5 pracovných dní, predkladá potvrdenie o chorobe vydané  lekárom.
      • Používanie rúšok od 12.10. 2020 do odvolania je povinné  pre žiakov 1., aj 2.stupňa 
      • Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa na každý deň minimálne 2 rúška a papierové vreckovky.
      • krúžková činnosť a tiež všetky aktivity mimo vyučovania sú do odvolania zrušené

      Pre podrobnejšie informácie o prevádzkových podmienkach na škole po dobu trvania pandémie nájdete na stránke - https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-11102020/

      Tlačivá:

      Vyhlasenie_navstevnika_o_bezinf.docx

      NOVE_VYHLASENIE_O_BEZINFEKCNOSTI.pdf

       

     • Nové sedenie do ŠKD

     • Do relaxačného kútika  v ŠKD sme sponzorsky dostali takéto krásne detské sedačky. Deťom urobili nesmiernu radosť a sú NAPLNO využívané od prvého dňa :-)

      V mene kolektívu ZŠ a v mene všetkých detí ĎAKUJEME !

     • Žiaci zveľaďujú okolie školy

     • Okolie školy je priestor, na ktorom nám záleží. Preto sa žiaci v rámci hodín technickej výchovy podieľajú na jeho zveľaďovaní. Chalani z 9.ročníka porýľovali doskočisko, dievčatá okopávali kvietky a žiaci 7.ročníka upravovali záhony pri vstupe do školy.

      Šikovníci :-)

     • S kamarátkou Energiou

     • V piatok (9.10.2020) dopoludnia sa žiaci vybraných tried zúčastnili podujatia S kamarátkou Energiou, kde sa zážitkovým učením dozvedeli plno zaujímavostí. 

      Triedy sa premenili na stanovištia a deti vytvorili súťažné tímy. Pri jednotlivých stanovištiach spoznali rôzne druhy energií, ako energiu efektívne využívať, ale aj ako ňou šetriť. Mohli si tiež vyskúšať ako fungujú prístroje na meranie energie.

      Pri každom stanovišti bola pripravená súťažná aktivita a na konci podujatia boli víťazi odmenení krásnymi cenami. Deti si z podujatia neodniesli len hodnotné ceny, ale hlavne veľa informácií a vedomostí o energii.

   • Kontakty

    • PaedDr. Lucia Machová
    • Základná škola, Mochovská 4, Veľký Ďur
    • zsvdm4@gmail.com,
    • telefón: 036/ 6397 215 mobil: 0908 747 712
    • Mochovská 4 , 93534 Veľký Ďur
    • telefón: 0904 681 326
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje