• ODOVZDÁVANIE VYSVEDČENÍ

     • V utorok dňa 30.júna 2020 o 8.00 hod. pozývame všetkých žiakov do telocvične ZŠ, kde sa bude konať slávnostné ukončenie školského roka. Žiakom budú rozdané vysvedčenia a zároveň bude prebiehať fotenie triednych kolektívov. Fotky odovzdajú žiakom ich triedne pani učiteľky v septembri. Po odovzdaní vysvedčenia a odfotografovaní odchádzajú žiaci domov.

     • OZNAM

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      chceli by sme Vás inormovať o oraganizácii vyučovania posledných 2 dní tohto školského roka. Žiaci si v piatok 26.6.2020 zoberú zo školy všetky veci (prezuvky, príp.uteráky..), pretože od pondelka 29.6.2020 sa už do budovy školy nedostanú.

      V pondelok prídu deti v športovom oblečení a s desiatou. V prípade priaznivého počasia pôjdu deti na vychádzku, v prípade nepriaznivého počasia budú pre deti pripravené aktivity v telocvični. Obed ani ŠKD už v dňoch 29. a 30.júna NEBUDE!

       

     • V škole nám je veselo!

     • V pondelok 1.júna sa niektorí žiaci 1.až 5.ročníka vrátili opäť do školských lavíc. Naša škola ožila a konečne v nej znovu počuť veselý detský smiech! Pani učiteľky sa radostne zvítali so svojimi žiakmi a deti navzájom. Okrem toho, že žiaci a pani učiteľky pilne pracujú na utvrdzovaní a opakovaní učiva, venujú sa aj rôznym zaujímavým aktivitám. Žiaci 5.ročníka napríklad na hodine biológie vyrábali "výbušné rastliny" a na technickej výchove mali tému "studená kuchyňa", kde si sami pripravili výborné dobroty. Ale nám je v našej škole dobre!

     • Otváranie škôl pokračuje

     • Posledný týždeň pred letnými prázdninami od 22.júna sa budú môcť vrátiť do školy žiaci 6. - 8.ročníka na základe dobrovoľného záujmu, ktorý zisťujú triedni učitelia.

      Z dôvodu už prebiehajúcej rekonštrukcie na poschodí, nevieme zabezpečiť vyučovací proces v 9.ročníku.

     • Zmena v prevádzke školy od 15.6.2020 pre žiakov 1. - 5.ročníka

     • Od 15.6. budeme môcť zjemniť prísne bezpečnostné opatrenia, ktoré boli prijaté proti šíreniu ochorenia Covid-19:

      - rušia sa limity počtov detí v triedach

      - ruší sa zákaz zmiešavania detí v triedach / skupinách

      - prevádzka našej školy je stanovená od 7,00 do 16,00 hodiny

      - ruší sa povinné meranie teploty – bude náhodné

      - ruší sa zákaz besiedok, posedení a podobných hromadných akcií(budú sa riadiť aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR)

      - v platnosti však stále ostáva vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa

       

      Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

       

     • Vyhodnotenie zberu papiera

     • Pre tento školský rok sme zber paiera ukončili. Do tohto zberu sa mohli zapojiť žiaci 1. - 9.ročníka našej školy. O tom, že nám naše životné prostredie nie je ľahostajné, svedčí aj výsledok v počte nazbieraného papiera - 5278kg! Tým sa nám podarilo zachrániť 42 stromov.

      JEDNOTLIVCI:                                                                            

      1. miesto           Natália Porubská (8.ročník)      1616 kg              

      2. miesto           Ema Wang (5.ročník)                 663 kg              

      3. miesto           Kristínka Uhliarová (3.ročník)     271 kg              

      4. miesto           Lenka Méresová (1.ročník)         261 kg

      5. miesto           Simonka Havalová (4.ročník)      205 kg

       

      TRIEDY:

      1. miesto         8. ročník             1885kg

      2. miesto         5. ročník              921 kg

      3. miesto         3. ročník              809 kg

      4. miesto         1. ročník              616 kg

      5. miesto         4. ročník              506 kg

      Všetkým, ktorí sa do zberu papiera zapojili ĎAKUJEME!

       

     • Oznam riaditeľky ZŠ

     • Oznamujeme rodičom, že preplatok za ŠKD bude vrátený v termíne od 22. do 24.júna 2020. Preplatok bude vrátený za tie mesiace, ktoré žiak ŠKD nenavštevoval.

      Škola v prírode, ktorá sa mala uskutočniť v termíne 8.6. - 12.6. 2020 je zrušená. Zálohu, ktorú rodičia uhradili, im bude vrátená v termíne od 22. do 24. júna 2020.

     • Oznam vedúcej školskej jedálne

     • Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom, že poštové poukážky, ktoré obdržali žiaci v marci je potrebné uhradiť. Preplatky, ktoré vzniknú, budú presunuté do budúceho školského roka. V prípade otázok alebo strate šekovej poukážky, kontaktujte vedúcu šk.jedálne p. Števárovú na tel.č. 0904 681 326

     •   Obnovenie prevádzky od 1.6.2020

     •  

      Obec Veľký Ďur, ako zriaďovateľ Základnej školy

      rozhodla o obnovení prevádzky ZŠ, vrátane ŠKD a stravovania

      Pokyny pre žiakov k nástupu od 1.6.2020: 

      Pokyny pre žiakov

       

      Tlačivá , ktoré je potrebné vyplniť:

      Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka - žiak odovzdá prvý deň pri vstupe do budovy. Bez tlačiva nie je možný nástup do školy     

      Vyhlásenie

       

      Čestné vyhlásenie ŠKD -  žiak odovzdá prvý deň triednej učiteľke. Bez tlačiva nie je možný nástup do ŠKD  

      Čestné vyhlásenie

      V prípade, že zákonný zástupca nemá možnosť si zverejnené tlačivá vytlačiť, budú k dispozícii pred vchodom školy dňa 1.6.2020 od 7:00 hod.

     • Návrat žiakov 1. - 5. ročníka do školy

     • Milé deti, žiaci, vážení rodičia!  

      Verím, že ste sledovali TB MŠ a potešili ste sa, že sme dostali možnosť opäť Vás privítať v škole.
      Vedenie školy, pani učiteľky, aj ostatní zamestnanci budú najbližšie dni pripravovať priestor školy pre Váš bezpečný návrat do tried.
      Všetky usmernenia a pokyny, potrebné tlačivá a informácie Vám budeme zverejňovať na web stránke školy a v prvom rade budú s Vami a Vašimi rodičmi komunikovať Vaše pani učiteľky.  
      Čo nás teda čaká v najbližších dňoch? 
      Vážení rodičia, prosíme, veľmi zodpovedne zvážte možnosť návratu detí a žiakov 1. - 5. ročníka do školy. 
      Od stredy 20.05.2020 Vás budú triedni učitelia oslovovať a zisťovať záujem o návrat Vášho dieťaťa do školy.
      Na základe Vášho záujmu pristúpime k zosúladeniu vyučovania a pobytu detí a žiakov v škole s dištančným online vzdelávaním. Zamyslite sa aj nad potrebou pobytu dieťaťa v školskej družine a samozrejme jeho stravovania v školskej jedálni. Aj na tieto otázky budeme potrebovať od Vás záväzné stanovisko.  
      Ďakujem Vám za doterajšiu spoluprácu, pochopenie, ústretovosť a vzájomnú podporu. Verím, že zodpovedným prístupom nás všetkých zvládneme aj túto výzvu. 
      Oslovte nás v prípade akýchkoľvek otázok. 

      So želaním pekného dňa a do skorého videnia,

      PaedDr. Lucia Machová – RŠ

      zsvdm4@gamil.com

      0908 747 712

      Podrobnejšie informácie nájdete na:

      https://www.minedu.sk/od-1-juna-sa-cast-deti-a-ziakov-bude-moct-vratit-do-skol/

      https://www.ucimenadialku.sk/otvaranie-skol#organizacia-a-podmienky-prevadzky-zakladnych-skol

       

     • Informácie k prijímačkám na SŠ

     • Vážení rodičia, milí žiaci deviateho ročníka a nižších ročníkov končiacich základnú školu,


      Ministerstvo školstva dňa 29.4.2020 rozhodlo ohľadne termínov, organizácii, hodnotenia a prijímania žiakov na stredné školy nasledovne:
      Prijímačky na stredné školy nebudú, rušia sa, žiakov budú prijímať podľa známok z konca 8. ročníka a z polroka 9. ročníka.
      Kritéria sa skladajú z viacerých častí:

      • za koncoročné vysvedčenia z konca 8. ročníka a polročného vysvedčenia 9. ročníka budú pridelené body v troch skupinách predmetov, ktoré zodpovedajú testovaniu deviatakov: slovenský jazyk a literatúra, matematika. Za každú známku dostane žiak body.
      • Budú sa zohľadňovať aj výsledky z olympiád, celonárodné umiestnenia v súťažiach. Výnimočne sa budú môcť uskutočniť talentové skúšky.
      • Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 29. mája 2020 je povinný zverejniť upravené kritériá prijímacieho konania na študijné odbory podľa profilácie školy. Podmienky prijímacieho konania upraví samostatné rozhodnutie.
      • Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.
       Kritéria musia zverejniť stredné školy do 7. mája.
      1. Uchádzač alebo zákonný zástupca žiaka, ktorý podal do 28. februára 2020 prihlášku na školu, kde sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania na vzdelávanie uchádzača môže do 13. mája 2020 požiadať strednú školu o presun podanej prihlášky na vzdelávanie na iný študijný odbor, iný učebný odbor alebo na inú strednú školu, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
      2. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 13. mája 2020 požiadať strednú školu o presun podanej prihlášky na vzdelávanie podľa bodu 1.1. na iný študijný odbor, iný učebný odbor alebo na inú strednú školu, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
      3. Uchádzač alebo zákonný zástupca žiaka môže do 15. mája 2020 podať dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania na tej istej strednej škole.
      4. Uchádzač alebo zákonný zástupca žiaka do júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium.
      5. Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
      6. Uchádzač alebo zákonný zástupca žiaka môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín).

      Milí deviataci a žiaci končiaci základnú školu v nižšom ako deviatom ročníku, v prípade, že by ste ešte chceli zmeniť strednú školu, ktorú ste mi nahlásili kontaktujte ma, čo najskôr, najneskôr do 4 mája 2020.

      Vážení rodičia, milí žiaci, 5. mája 2020 v čase od 10.00 – 11.00 hod. prídete do školy spolu s vaším zákonným zástupcom na prekontrolovanie a podpísanie prihlášok na stredné školy.


      Ak Vám čas a termín nevyhovuje,  kontaktujte ma a dohodneme sa na inom termíne.


      V rámci hygienických opatrení do budovy školy vstupujte v rúšku a v rukaviciach, prineste si vlastné modré pero a dodržujte primerané odstupy.

       

      PaedDr. Lucia Machová,     riaditeľka školy,      tel. číslo: 0908 747 712

      Mgr.    Andrea Svitačová,   výchovný poradca,   tel. číslo. 0905191754

     • OZNAMY

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Po veľkonočných prázdninách pokračujeme vo výučbe  v rámci možností podľa nastaveného dištančného    rozvrhu hodín, ktorý bude platiť od pondelka 20.4.2020 :

      1.-4. ročník:

      Pondelok – Piatok  - SJLMAT denne, tretiu hodinu zadelí triedny učiteľ 

      5. -9. ročník – jednotný rozvrh pre všetkých žiakov 5. – 9. ročníka:

      • Pondelok- SJL, MAT, RUJ(len 7.,8.roč.)
      • Utorok – ANJ,FYZ, INF
      • Streda – SJL, CHE
      • Štvrtok  - ANJ, GEG, DEJ
      • Piatok – SJL,MAT, BIO

      Vzhľadom na náročnosť dištančného vyučovania, rešpektujte prosím pokyny jednotlivých vyučujúcich. Je veľmi náročné udržiavať v triedach rovnaké tempo výuky, pretože nie všetky deti sa vedia zapájať do online vzdelávania, niektorí žiaci ignorujú podklady pre samoštúdium, prípadne  sa pri jednom PC striedajú viacerí členovia rodiny, alebo vôbec nemajú pripojenie na internet.

       

      Zásady priebežného hodnotenia žiakov:

      • žiaci nebudú priebežne známkovaní,  hodnotenie má mať motivačný charakter
      • priebežné hodnotenie má poskytnúť žiakom slovnú spätnú väzbu, pomenovať chyby, navrhnúť postup ich opravy
      • budú rešpektované individuálne podmienky na domácu prípravu každého žiaka

      V prípade, keď žiak zo subjektívnych príčin neplnil požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahol neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania – pedagogická rada môže rozhodnúť o preskúšaní žiaka.

      Riaditeľka ZŠ po prerokovaní s pedagogickou radou rozhodla, že v 2.polroku  šk. roka 2019/2020 budú hodnotené len predmety:

      1. ročník – SJL a MAT slovné hodnotenie 

      2. - 4. ročník : SJL a MAT známkou

      5. – 9. ročník: SJL, MAT, ANJ, RUJ, BIO, FYZ, CHE, GEG, DEJ známkou

       

      Ďalšie oznamy:

      Pokiaľ by ste Vy alebo Vaše dieťa potrebovali niečo zobrať zo skrinky/z triedy, môžete tak urobiť vždy utorok od 9:00 – 10:00. Vstup do budovy je po jednej osobe s rúškom a rukavicami za sprievodu pani upratovačky.

      Škola v prírode sa v tomto školskom roku neuskutoční. Záloha má byť vrátená na účet školy v termíne, v ktorom sa akcia mala konať. Následne bude záloha vrátená rodičom.

      Poplatok za ŠKD za mesiace, v ktorom školský klub nefungoval, bude rodičom vrátený  na konci júna 2020.

      Minister určuje termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

      Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 21. mája 2020. Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 (ID 056) nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

       

      Ďakujem za pochopenie a spoluprácu

       

      PaedDr. Lucia Machová

      riaditeľka školy

       

       

     • Zápis detí do 1.ročníka

     • Oznam k zápisu žiakov do 1. ročníka

      Vážení rodičia,

      na základe rozhodnutia ministra školstva sa zápis prvákov ZŠ na školský rok 2020/2021 uskutoční v termíne od 15. do 30. apríla bez osobnej prítomnosti detí.

      Rodičia môžu svoje dieťa do prvého ročníka zapísať :

      Overenie údajov, poskytnutých zákonnými zástupcami v elektronickej prihláške, sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

      Do 1. ročníka budú zapísané deti narodené

      od 1. septembra 2013 do 31. augusta 2014.

      • V prípade, že rodič chce požiadať o odklad školskej dochádzky svojho dieťaťa, prosíme o uvedenie tejto skutočnosti do POZNÁMKY v elektronickej prihláške. Súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Tlačivo žiadosti odkladu povinnej školskej dochádzky: https://zsvelkydur.edupage.org/text13/
      • V prípade predčasného zaškolenia je potrebné postupovať podobne : vypísať elektronickú prihlášku, do POZNÁMKY napísať predčasné zaškolenie. Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast sa nebude vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne . Tlačivo predčasného zaškolenia : https://zsvelkydur.edupage.org/text13/
      • zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020

      Upozornenie:

      S prihlásením dieťaťa na konkrétnu základnú školu musia súhlasiť obidvaja rodičia, aj v prípade, že spolu nežijú v spoločnej domácnosti. Výnimku tvorí len súdne nariadenie o zbavení rodičovských práv pre niektorého z dvojice zákonných zástupcov dieťaťa. 

     • OZNAM

     •                               Od 30.3.2020 do odvolania je vyučovanie na škole prerušené.

      Trvanie prerušenia bude aktualizované podľa situácie a rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR.

      Vzdelávanie bude prebiehať naďalej  on-line cez www.bezkriedy.sk.

      Pre školský rok 2019/2020 sa ruší Testovanie-9.

      Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája 2020 a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára.

      Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020.

      Zápis do 1. ročníka tunajšej školy pre školský rok 2020/2021 sa bude konať od 15. do 30.apríla 2020 bez prítomnosti detí. Informácie k zápisu budú zverejnené na webovej stránke školy.

     • Domáce vyučovanie

     • Milí rodičia...

      Svet sa svojím spôsobom v posledných dňoch zastavil. Nikto z nás nepredpokladal, že v tak blízkej dobe budeme nútení zo dňa na deň prerušiť vyučovanie na školách... Prosíme Vás, pomôžte Vašim deťom nastaviť nový denný režím, kde si nájdu čas na učenie každý deň. Vieme, že nie všetci môžete zostať s Vašimi deťmi doma, pretože chodíte do práce, niektorí máte homeoffice, popri tom musíte stíhať domáce práce, variť, učiť sa s deťmi.. Je to pre nás všetkých ťažká a komplikovaná situácia, ale veríme, že to spoločnými silami zvládneme! 

      V rámci domáceho vyučovania by sme Vám chceli dať do pozornosti internetové stránky pre mladších aj starších žiakov, kde si môžu (nemusia) hravou formou precvičovať svoje vedomosti :-)

      Pevne veríme, že ste všetci v poriadku a prajeme Vám veľa zdravia a trpezlivosti!

     • Domáce vyučovanie

     • Milí žiaci a rodičia,

      od stredy 18.marca 2020 začína Školský klub vysielať na Dvojke RTVS reláciu pre žiakov I.stupňa, kde prierezovo zastreší viaceré predmety.  Vysielanie bude trvať minimálne do 27.marca, každý pracovný deň o 9.15 hod. do 10.00hod.

       

     • 2 % z dane

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      chceli by sme Vás poprosiť o venovanie 2% z daní pre našu Základnú školu, ktorá zabezpečuje potreby Vašich detí v škole tak, aby bola príjemným miestom, na ktoré budú Vaše deti s láskou spomínať.

      Darovaním 2% z daní nám pomôžete skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našej škole. Na toto milé gesto budete potrebovať formulár, ktorý je priložený dole, alebo si tlačivo môžete prevziať u riaditeľky  školy.

      Ďakujeme!

      Tlačivo - Vyhlásenie 2% z dane

       

     • OZNAM

     • Prevádzka ZŠ Veľký Ďur sa prerušuje od pondelka 16.3.2020 do odvolania na minimálne 14 dní z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia krízového štábu.

      Materiál k výučbe budú žiaci dostávať cez portál bezkriedy.sk Prosíme rodičov o dôslednú kontrolu plnenia zadaní od svojich vyučujúcich.

      Dôrazne odporúčame, aby sa žiaci počas prerušenia výchovno-vzdelávacieho procesu správali podľa pokynov, ktoré dostanú od svojich triednych učiteľov.

  • Kontakty

   • PaedDr. Lucia Machová
   • Základná škola, Mochovská 4, Veľký Ďur
   • zsvdm4@gmail.com,
   • telefón: 036/ 6397 215 mobil: 0908 747 712
   • Mochovská 4 , 93534 Veľký Ďur
   • telefón: 0904 681 326
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje