• Európsky deň jazykov

     • Každoročne sa 26.septembra oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. Cieľom je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov a podporiť rozvoj jazykovej a kultúrnej rozmanitosti.

      Na našej škole sme si ho pripomenuli naozaj špeciálne. Žiaci II.stupňa si pripravili pre mladších žiakov hodiny v cudzích jazykoch - 6.ročník v nemeckom, 7.ročník v anglickom, 8.ročník v ruskom a 9.ročník v maďarskom jazyku.

      Na hodine nemeckého jazyka sme sa naučili počítať, dozvedeli sme sa rôzne zaujímavosti, absolvovali sme test a dokonca sme mohli naživo vidieť A.Einsteina a A.Hitlera.

      U siedmakov sa dozvedeli viac o budovách v UK, žiakov zapájali do komunikácie v anglickom jazyku a zážitok bol vidieť naživo kráľovnú Alžbetu II. a W.Shakespeara.

      Na hodine ruštiny sme sa učili básničku, pomenovať zvieratká a pozreli sme si obľúbenú rozprávku Máša a medveď v ruskom jazyku.

      Deviataci nám pripomenuli niečo z minulosti našich susedov - Maďarov, absolvovali sme test, aby si overili, ako sme počúvali a tí čo majú radi maďarské špeciality ako guláš alebo perkelt sa dozvedeli, ako ich pripraviť.

      Žiakom II.supňa a p.učiteľke E.Dražkovičovej veľmi pekne ďakujeme, že sa im podarilo pripraviť túto skvelú akciu!

     • BUĎ - FIT olympiáda

     • Dňa 27.9.2019 sa žiaci 1. - 4.ročníka zúčastnili športovej olympiády v ZŠ Lok. Svoje sily si zmerali s tromi školami: ZŠ Lok, ZŠ Beša a ZŠ Hronské Kosihy. V družstve súťažilo 10 žiakov. Získali 2.miesto v netradičných disciplínach a chlapci aj 2.miesto vo futbale. Okrem toho sa podarilo niektorým jednotlivcom získať "olympijské medaily" nasledovne:

      V kategórii mladších žiakov

      Šimon Kúkel - bronzová medaila v skoku do ďiaľky

      Terezka Horváthová - zlatá medaila v behu na 50m

      Priska Osvaldová - zlatá medaila v behu na 200m, zlatá medaila v skoku a bronzová v hode kriketkou

      V kategórii starších žiakov

      Oliver Boldizsár - bronzová medaila v skoku do ďiaľky

      Matej Mozdík - bronzová medaila v behu na 200m

      GRATULUJEME!

       

       

     • Cezpoľný beh

     • Dňa 24.9.2019 sa konali majsrovstvá okresu v cezpoľnom behu, ktoré sa konali v Kalnej nad Hronom.

      Našu školu reprezentovali žiaci:

      Patrik Kramár z 9.ročníka

      Patrik Krnčan z 8. ročníka

      Štefan Štrbka z 8. ročníka

      Svoje sily si vyskúšali v behu na 3000 m, bola to náročná trasa, P.Kramárovi sa podarilo dobehnúť v prvej polovici súťažiacich.

      Našim žiakom veľmi pekne ďakujeme za reprezentáciu našej školy!

     • OZNAM - Zber šípok

     • Milí rodičia a deti,

      zber šípkových plodov sa uskutoční od 16.9.2019 do prvých mrazov.

      Nazbierané šípky odovzdávajte prosím v papierových vreckách alebo krabiciach. Nevhodné sú igelitové tašky, nakoľko v nich šípky strácajú na kvalite.

      Šípky sa odovzdávajú pánovi školníkovi.

      Ďakujeme :-)

     • Zoznam krúžkovej činnosti 2019/2020

     •  

      T9 Matematika                - pre 9.ročník

      T9 Slovenský jazyk         - pre 9.ročník

      Počítačový krúžok          - pre 3. a 4.ročník

      Príprava na testovanie   - pre 4.ročník

      Pohybové hry                 - pre 1. - 3.ročník

      Konverzácie v ANJ         - pre 5. - 9.ročník

      Výtvarný krúžok              - pre 5. - 9.ročník

      Prírodovedný krúžok      - pre 5. - 9.ročník

     • Oznam vedúcej ŠJ k stravovaniu od 01.09.2019

     • Podľa zákona  č. 544/2010 Z.z. o dotáciách  má žiak nárok na stravu   za poplatok  znížený o sumu 1,20€ / dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa/  iba v prípade,

      ak sa zúčastní  výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole a  bol prihlásený

      na obed.

      Výška stravnej  jednotky:

      roč. 1 – 4       1,21  €     /1,20€ dotácia  +   0,01€ stravné uhrádza  rodič/

      ak rodič včas neodhlási žiaka,  uhradí    1,21€

       

      roč. 5 – 9       1,30  €     /1,20€ dotácia  +   0,10€ stravné uhrádza  rodič/

       ak rodič včas neodhlási žiaka, uhradí     1,30€

      Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň.

      V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11.30 -12.00 hod., ale v takomto prípade uhrádza stravník plnú výšku príspevku.

       

      Možnosti odhlasovania zo stravovania:

      ° telefonicky na tel. č. : 036 6397215

      ° osobne v ŠJ pri ZŠ Veľký Ďur

      ° alebo vedúcej ŠJ na 0904 681 326

       

      Spôsob úhrady príspevku na stravovanie:

      ° trvalý príkaz

      ° internetbanking

      ° vklad na účet

      ° poštová poukážka

      Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci.

       

       

       

       

       

     • Otvorenie školského roka 2019/2020

     • Dňa 2.9.2019 sa opäť otvorili brány pre všetkých školákov.

      Naša Základná škola tie svoje otvorila už po 60-ty krát. Po zaslúženom oddychu sa všetci žiaci, rodičia a pedagogickí zamestnanci stretli v telocvični, kde ich slávnostne privítala nová pani riaditeľka PaedDr. Lucia Machová. Na úvod nám Simonka Havalová zo 4.A triedy zarecitovala peknú básničku. Pani riaditeľka vo svojom príhovore predstavila kolektív učiteľov a zamestnancov školy, zvlášť privítala prvákov a popriala im úspešný školský rok.

      Všetkým žiakom a pedagógom želáme, aby teno školský rok bol úspešný, plný radosti a pohody!

     • Oznam o slávnostnom otvorení školského roka 2019/2020

     • Riaditeľka základnej školy oznamuje,

       

      že slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční dňa 2.9.2019 o 8.00 hod. v telocvični školy. Po skončení príhovoru riaditeľky školy sa žiaci s učiteľmi poberú do svojich tried, kde budú dostávať učebnice. Preto je potrebné priniesť si tašku.Predpokladaný koniec je o 9.30 hod.

      Školská jedáleň ani ŠKD v tento deň nebude v prevádzke.

     • Nová riaditeľka školy

     • 1. júla 2019 nastúpila do funkcie riaditeľky školy PaedDr. Lucia Machová. Želáme pani riaditeľke veľa úspechov v jej zodpovednej pedagogickej a riadiacej práci.

     • Poďakovanie

     • Vážení kolegovia,

      skončil sa školský rok a odchádzate na zaslúženú dovolenku. Chcem sa poďakovať celému pedagogickému kolektívu za prácu, ktorú odvádzajú. Konkrétne pani učiteľke Mgr. Márie Baškovej, vyučujúcej v 3. ročníku, do ktorého chodil i môj vnuk Oliver Boldizsár. Bola som veľmi spokojná, som i ja učiteľka  ročníkov 5-9 v ZŠ v Nových Zámkoch. Byť učiteľom je to najkrajšie povolanie na svete, no žiaľ, v súčasnosti je aj veľmi ťažké, lebo sme čoraz viac zaťažení zbytočnosťami. Veľmi pozorne sledujem svojho vnúčika a môžem úprimne povedať, že má výbornú pani učiteľku . A som rada, že rád chodí do školy. 

      Prajem krásne slnečné dni, načerpanie energie a potom veľa dobrých žiakov.

      S úctou   Mgr. Helena Boldizsárová

       

      Ďakujeme p. Mgr. Helene Boldizsárovej za jej úprimné slová.
       

     • 10. Juniáles - vyhodnotenie školského roka

     • Dňa 27.júna 2019 sa konal v kultúrnom dome 10.Juniáles. V tento deň prídu naši žiaci slávnostne vyobliekaní do kultúrneho domu. Pán riaditeľ, v predvečer posledného školského dňa vyhodnocuje školský rok, odmení najsprávnejšiu triedu, najsprávnejších žiakov, vyhodnotí súťaže , ktoré prebiehali počas roka i víťazov zberov. Po vyhodnotení sa lúčia deviataci so spolužiakmi, učiteľmi, zamestnancami školy. Pripravili si i pekný rozlúčkový tanec. Do kultúrneho programu prispeli i žiačky 5. a 7. ročníka peknými tancami. A predsa tento rok bol trochu iný. Okrem deviatakov nás čakala ešte jedna rozlúčka. Pán riaditeľ Mgr. Ľudovít Frtús odchádza do dôchodku. Za jeho 36 ročné pôsobenie na škole sa mu poďakovali zástupcovia jednotlivých tried peknými kytičkami a žiaci 8. ročníka si pre neho pripravili poďakovanie za jeho celoživotnú prácu na našej škole.Rozlúčiť sa s pánom riaditeľom prišli aj minuloroční deviataci. Po oficiálnej časti prišla - diskotéka. O výbornú náladu sa staral p. Dušan Čaplák. Všetci sa výborne zabávali. Poďakovanie patrí aj rodičom žiakov 9. ročníka, ktorí organizačne pripravili Juniáles.

     • Štúrovo - 26.jún 2019

     • Najsprávnejšou triedou v tomto školskom roku sa stala 2. trieda pod vedním p. uč. Mgr. M. Frtúsovej. Na 2. mieste sa umiestnila 9. trieda pod vedením p. uč. PaedDr. Z. Frtúsovej. Žiaci týchto víťazných tried dostali za odmenu výlet do Štúrova. Spolu s nimi si užili horúci slnečný deň na kúpalisku Vadaš aj najsprávnejší žiaci z jednotlivých ročníkov. Samozrejme na záver, pred odchodom z kúpaliska, každý žiak dostal za odmenu zmrzlinu.

     • DAB - Zaľúbený Shakespeare

     • Žiaci 5.-8. ročníka navštívili 20.júna 2019 DAB v Nitre sa pozreli si divadelnú hru Zaľúbený Shakespeare.

      Bol to pekný kultúrny zážitok.

       

      Pozývame vás do Londýna roku 1593, do fascinujúceho sveta alžbetínskeho divadla. William Shakespeare stojí ešte len na prahu svojej slávy a práve v čase, keď sa odohráva náš príbeh, má veľkú tvorivú krízu... Stretne však mladú aristokratku Violu de Lesseps, ktorá prezlečená za mladého chlapca prichádza na herecký konkurz do jeho novej, ešte nenapísanej hry.

      Shakespeare, zaľúbený do mladej aristokratky, píše svoje nesmrteľné dielo, najznámejšiu tragédiu všetkých čias Romeo a Júlia, pričom sám v skutočnosti prežíva to, o čom píše vo svojej hre. Romantický príbeh je kombinovaný s prevlekovou komédiou a s ironickým pohľadom do zákulisia alžbetínskeho divadla a ponúka aj množstvo odkazov na históriu, dobové reálie a známe osobnosti tej doby. Cituje tiež iné známe shakespearovské tragédie, komédie či sonety. Môžete sa tešiť na spektakulárnu inscenáciu so živou renesančnou hudbou, ktorá vás prenesie do alžbetínskej doby.

      Divadelná adaptácia vznikla na základe slávneho a cenami ovenčeného filmu (7x Oscar, 3x Zlatý glóbus a 3x BAFTA) Zamilovaný Shakespeare (Shakespeare in Love, 1998) a divadelnú premiéru mal titul v júli 2014 v Noël Coward Theatre na londýnskom West Ende v produkcii Disney Theatrical Productions and Sonia Friedman Productions

       

       

  • Kontakty

   • PaedDr. Lucia Machová
   • Základná škola, Mochovská 4, Veľký Ďur
   • zsvdm4@gmail.com,
   • telefón: 036/ 6397 215 mobil: 0908 747 712
   • Mochovská 4 , 93534 Veľký Ďur
   • telefón: 0904 681 326
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje