• Nová Multimediálna učebňa

     • Na našej škole stále prebieha postupná rekonštrukcia a modernizácia priestorov. Je pre nás veľmi dôležité, aby sa žiaci v škole cítili príjemne a tak sa im snažíme vytvárať moderné prostredie, ktoré budú v budúcnosti využívať. Ako ďalšia sa nám do parády dostala Jazyková učebňa, ktorú po novom budeme využívať ako Multimediálnu učebňu. Je vybavená novou kriedovou tabuľou a  interaktívnou tabuľou, skrinkou na tablety s funkciou dobíjania. Pozitívnu atmosféru učebne dolaďuje  aj nový školský nábytok a nová podlaha.

      Veríme, že postupne sa nám do školských lavíc vrátia aj žiaci z vyšších ročníkov a budú môcť využívať nové učebne. O ďalších novinkách nabudúce... :-)

     • Workshop - Rozhodovanie

     • Dňa 19.2.2021 sa naši deviataci zúčastnili zážitkového vzdelávacieho workshopu – Rozhodovanie. Tento workshop organizoval vzdelávací tím neziskovej organizácie Post Bellum (lektorka Iveta Harváneková), ktorej prioritou je dokumentovanie príbehov 20. storočia, sú rozprávané v rôznych podobách a následne sú spracúvané do zážitkových vzdelávacích aktivít. Post Bellum SK je občianske združenie, ktoré od roku 2011 na Slovensku vyhľadáva a dokumentuje spomienky pamätníkov kľúčových momentov 20. storočia. Zaznamenáva príbehy a snaží sa ich rozprávať ďalej: veríme totiž, že konkrétne ľudské osudy sú tou najlepšou cestou k poznaniu vlastnej minulosti.

      Ako prebiehal workshop (WS)? WS trval 150 minút a bol realizovaný cez aplikáciu ZOOM, ktorý umožnil aj prácu v skupinkách. Hlavnou témou boli – domov, nútená migrácia, xenofóbia, antisemitizmus. WS poukazoval na princípy fungovania zastupiteľskej demokracie a tiež fenomén nútenej migrácie, utečenectva z pohľadu spoločnosti i jednotlivca. Žiaci mali možnosť vyskúšať si, ako je byť človekom, ktorý je nútený opustiť svoj domov.

      Lektorky pripravili veľmi zaujímavé aktivity, prostredníctvom ktorých sa žiaci mohli vžiť do rolí ľudí, ktorí v minulosti boli nútení utiecť zo SR alebo ČR kvôli svojej rase. Boli to ľudia židovského pôvodu. WS bol zameraný na osoby, ktoré prežili 2. svetovú vojnu vďaka odvahe urobiť rozhodnutie a utiecť za lepším životom. V prvej aktivite žiaci pracovali v skupinkách spoločne pričom museli uvažovať ako skutoční poslanci jednotlivých politických strán v čase 2. svetovej vojny. Žiaci mali možnosť odprezentovať svoje názory na danú situáciu v tomto období a tiež prečítať svoj sľub národu. V nasledujúcej aktivite žiakom bola predstavená aj občianska aktivistka – p. Šmolková, ktorá v tom čase bojovala za práva židov. Žiakom bol prečítaný skutočný list p. Šmolkovej, ktorý napísala p. E. Benešovi. Ďalšou aktivitou sa žiaci dozvedeli o židovskom dievčati – Eve Landsbergerovej/Kalinovej. Boli vytvorené skupinky, pričom mali odprezentovať nejakú časť zo života dievčaťa. Každá skupinka mala k dispozícii texty, ktoré opisovali nejaké udalosti zo života Evy.

      Žiakom sa táto aktivita veľmi páčila. Žiaci mali zahrať jednu  časť zo života Evy podľa textu – opustenie rodného domu, nástup do novej práce, rozchod s priateľom kvôli svojmu židovskému pôvodu, odchod do Palestíny, kvôli útokom na židov v Bratislave. Každá scénka či text, upriamovala pozornosť žiakov na rozhodovanie sa v danej životnej situácii. Žiaci museli premýšľať nad okolnosťami, nad pozitívami či negatívami svojich rozhodnutí a tiež nad možnými dôsledkami svojich rozhodnutí. Pre žiakov bolo tiež veľmi prínosné počuť skutočný hlas Evy Landsbergerovej/Kalinovej, s ktorou bol uskutočnený aj rozhovor po jej návrate do našej krajiny.

      Keďže súčasťou nášho života je rozhodovanie sa v každom momente nášho života, považujeme tento workshop za veľmi prínosný. Žiaci sa hravou či zážitkovou formou mali možnosť preniesť do rokov 1930 až 1938 a predstaviť si ako by sa oni rozhodli v ťažkých životných situáciách. Touto formou mali žiaci tiež možnosť porovnať svoj život so životmi či osudmi ľudí židovského pôvodu, ktorých život závisel aj od ich rozhodnutí – zostať alebo odísť a prežiť.

      Takže ďakujeme pekne za WS a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu😊

     • Vyhodnotenie dotazníkov pre obdobie počas distančného vyučovania

     • V školskom roku 2020/2021 prebiehala distančná forma vyučovania na 1.stupni od 15.decembra 2020 do 7.januára 2021, žiaci 2.stupňa sa distančne vzdelávajú už od októbra 2020 až do odvolania. Zmyslom dotazníka bolo poskytnúť rodičom príležitosť na vyjadrenie sa k distančnej výučbe ich detí, ako sú spokojní s formou vyučovania, ako tento druh vyučovania zvládajú ich deti a pod.

      Dotazník bol anonymný a jeho výsledky nám mali pomôcť zhodnotiť spôsob vyučovania a celkovú organizáciu a činnosť školy počas pandémie.

      Všetkým rodičom ďakujeme, že si našli čas vyplniť dotazník. Vašimi pripomienkami sa budeme zaoberať a budeme sa snažiť vyhovieť aj Vašim požiadavkám.

       

      Dotazník obsahoval 29 otázok, z toho 13 otvorených nepovinných otázok. Podarilo sa nám získať 34 odpovedí. Z dotazníka vyplýva že:

       

      • Až pre  33 rodičov je zadávanie úloh prehľadné a sú s ním spokojní, úlohy sú jasné a zrozumiteľné a deti sa v nich dokážu orientovať a plniť ich.
      • Iba jeden z rodičov uviedol, že jeho dieťa venuje domácej príprave na I .stupni viac ako 2 hodiny/na II. stupni viac ako 4hodiny. Ako pripomienku od rodiča uvádzame, že jeho dieťa sa ťažko učí, keď mu učiteľ iba nadiktuje poznámky a musí byť v roli učiteľa a látku mu dovysvetľovať.  Viac ako polovica rodičov trávi 1 až 2 hodiny s pomocou dieťaťu s domácou prípravou.
      • Väčšina rodičov je spokojná so spätnou väzbou od učiteľa k hodnoteniu práce dieťaťa. Ako však vyplýva z odpovedí, rodičia by uvítali, keby spätnú väzbu dieťaťu odovzdali všetci učitelia, aby deti vedeli, kde spravili chybu.
      • Všetci z opýtaných majú technické vybavenie, ktoré umožňuje dieťaťu online výučbu. Niekedy však problém spočíva v internetovom spojení.
      • Viac ako polovica rodičov získala vďaka distančnému vyučovaniu lepšiu predstavu o tom, čo sa dieťa v škole učí.
      • Traja z rodičov sa vyjadrili, že im chýba podpora zo strany pedagógov, ostatní rodičia sú spokojní a môžu sa na pedagógov spoľahnúť.
      • Skoro všetci z opýtaných tvrdia, že ich deti sa bez problémov vedia zapojiť do vyučovania a iba dvaja s menšími problémami. Niektorí rodičia by uvítali aj viac vyučovacích hodín.
      • Po skončení koronakrízy by 15 rodičov uvítalo, aby hodnotenie bolo v podobe kombinácii známok a slovného hodnotenia, ďalších 15 rodičov odpovedalo, aby boli ich deti hodnotené iba známkou a trom rodičom by najviac vyhovovalo len slovné hodnotenie. Viac ako polovica rodičov by súhlasila, aby nastali zmeny v obsahu vzdelávania po skončení koronakrízy.
      • Rodičia na distančnom vyučovaní vidia pozitívny prínos v tom, že ich deti sú samostatnejšie, zodpovednejšie, vedia lepšie používať techniku a internet. Menšina sa vyjadrila, že to nemá žiadny pozitívny prínos a že deti naopak spohodlneli a chýba im kontakt s učiteľmi a rovesníkmi.

       

   • Kontakty

    • PaedDr. Lucia Machová
    • Základná škola, Mochovská 4, Veľký Ďur
    • zsvdm4@gmail.com,
    • telefón: 036/ 6397 215 mobil: 0908 747 712
    • Mochovská 4 , 93534 Veľký Ďur
    • telefón: 0904 681 326
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje