•   Obnovenie prevádzky od 1.6.2020

     •  

      Obec Veľký Ďur, ako zriaďovateľ Základnej školy

      rozhodla o obnovení prevádzky ZŠ, vrátane ŠKD a stravovania

      Pokyny pre žiakov k nástupu od 1.6.2020: 

      Pokyny pre žiakov

       

      Tlačivá , ktoré je potrebné vyplniť:

      Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka - žiak odovzdá prvý deň pri vstupe do budovy. Bez tlačiva nie je možný nástup do školy     

      Vyhlásenie

       

      Čestné vyhlásenie ŠKD -  žiak odovzdá prvý deň triednej učiteľke. Bez tlačiva nie je možný nástup do ŠKD  

      Čestné vyhlásenie

      V prípade, že zákonný zástupca nemá možnosť si zverejnené tlačivá vytlačiť, budú k dispozícii pred vchodom školy dňa 1.6.2020 od 7:00 hod.

     • Návrat žiakov 1. - 5. ročníka do školy

     • Milé deti, žiaci, vážení rodičia!  

      Verím, že ste sledovali TB MŠ a potešili ste sa, že sme dostali možnosť opäť Vás privítať v škole.
      Vedenie školy, pani učiteľky, aj ostatní zamestnanci budú najbližšie dni pripravovať priestor školy pre Váš bezpečný návrat do tried.
      Všetky usmernenia a pokyny, potrebné tlačivá a informácie Vám budeme zverejňovať na web stránke školy a v prvom rade budú s Vami a Vašimi rodičmi komunikovať Vaše pani učiteľky.  
      Čo nás teda čaká v najbližších dňoch? 
      Vážení rodičia, prosíme, veľmi zodpovedne zvážte možnosť návratu detí a žiakov 1. - 5. ročníka do školy. 
      Od stredy 20.05.2020 Vás budú triedni učitelia oslovovať a zisťovať záujem o návrat Vášho dieťaťa do školy.
      Na základe Vášho záujmu pristúpime k zosúladeniu vyučovania a pobytu detí a žiakov v škole s dištančným online vzdelávaním. Zamyslite sa aj nad potrebou pobytu dieťaťa v školskej družine a samozrejme jeho stravovania v školskej jedálni. Aj na tieto otázky budeme potrebovať od Vás záväzné stanovisko.  
      Ďakujem Vám za doterajšiu spoluprácu, pochopenie, ústretovosť a vzájomnú podporu. Verím, že zodpovedným prístupom nás všetkých zvládneme aj túto výzvu. 
      Oslovte nás v prípade akýchkoľvek otázok. 

      So želaním pekného dňa a do skorého videnia,

      PaedDr. Lucia Machová – RŠ

      zsvdm4@gamil.com

      0908 747 712

      Podrobnejšie informácie nájdete na:

      https://www.minedu.sk/od-1-juna-sa-cast-deti-a-ziakov-bude-moct-vratit-do-skol/

      https://www.ucimenadialku.sk/otvaranie-skol#organizacia-a-podmienky-prevadzky-zakladnych-skol

       

     • Informácie k prijímačkám na SŠ

     • Vážení rodičia, milí žiaci deviateho ročníka a nižších ročníkov končiacich základnú školu,


      Ministerstvo školstva dňa 29.4.2020 rozhodlo ohľadne termínov, organizácii, hodnotenia a prijímania žiakov na stredné školy nasledovne:
      Prijímačky na stredné školy nebudú, rušia sa, žiakov budú prijímať podľa známok z konca 8. ročníka a z polroka 9. ročníka.
      Kritéria sa skladajú z viacerých častí:

      • za koncoročné vysvedčenia z konca 8. ročníka a polročného vysvedčenia 9. ročníka budú pridelené body v troch skupinách predmetov, ktoré zodpovedajú testovaniu deviatakov: slovenský jazyk a literatúra, matematika. Za každú známku dostane žiak body.
      • Budú sa zohľadňovať aj výsledky z olympiád, celonárodné umiestnenia v súťažiach. Výnimočne sa budú môcť uskutočniť talentové skúšky.
      • Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 29. mája 2020 je povinný zverejniť upravené kritériá prijímacieho konania na študijné odbory podľa profilácie školy. Podmienky prijímacieho konania upraví samostatné rozhodnutie.
      • Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.
       Kritéria musia zverejniť stredné školy do 7. mája.
      1. Uchádzač alebo zákonný zástupca žiaka, ktorý podal do 28. februára 2020 prihlášku na školu, kde sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania na vzdelávanie uchádzača môže do 13. mája 2020 požiadať strednú školu o presun podanej prihlášky na vzdelávanie na iný študijný odbor, iný učebný odbor alebo na inú strednú školu, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
      2. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 13. mája 2020 požiadať strednú školu o presun podanej prihlášky na vzdelávanie podľa bodu 1.1. na iný študijný odbor, iný učebný odbor alebo na inú strednú školu, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
      3. Uchádzač alebo zákonný zástupca žiaka môže do 15. mája 2020 podať dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania na tej istej strednej škole.
      4. Uchádzač alebo zákonný zástupca žiaka do júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium.
      5. Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
      6. Uchádzač alebo zákonný zástupca žiaka môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín).

      Milí deviataci a žiaci končiaci základnú školu v nižšom ako deviatom ročníku, v prípade, že by ste ešte chceli zmeniť strednú školu, ktorú ste mi nahlásili kontaktujte ma, čo najskôr, najneskôr do 4 mája 2020.

      Vážení rodičia, milí žiaci, 5. mája 2020 v čase od 10.00 – 11.00 hod. prídete do školy spolu s vaším zákonným zástupcom na prekontrolovanie a podpísanie prihlášok na stredné školy.


      Ak Vám čas a termín nevyhovuje,  kontaktujte ma a dohodneme sa na inom termíne.


      V rámci hygienických opatrení do budovy školy vstupujte v rúšku a v rukaviciach, prineste si vlastné modré pero a dodržujte primerané odstupy.

       

      PaedDr. Lucia Machová,     riaditeľka školy,      tel. číslo: 0908 747 712

      Mgr.    Andrea Svitačová,   výchovný poradca,   tel. číslo. 0905191754

   • Kontakty

    • PaedDr. Lucia Machová
    • Základná škola, Mochovská 4, Veľký Ďur
    • zsvdm4@gmail.com,
    • telefón: 036/ 6397 215 mobil: 0908 747 712
    • Mochovská 4 , 93534 Veľký Ďur
    • telefón: 0904 681 326
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje