• OZNAMY

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Po veľkonočných prázdninách pokračujeme vo výučbe  v rámci možností podľa nastaveného dištančného    rozvrhu hodín, ktorý bude platiť od pondelka 20.4.2020 :

      1.-4. ročník:

      Pondelok – Piatok  - SJLMAT denne, tretiu hodinu zadelí triedny učiteľ 

      5. -9. ročník – jednotný rozvrh pre všetkých žiakov 5. – 9. ročníka:

      • Pondelok- SJL, MAT, RUJ(len 7.,8.roč.)
      • Utorok – ANJ,FYZ, INF
      • Streda – SJL, CHE
      • Štvrtok  - ANJ, GEG, DEJ
      • Piatok – SJL,MAT, BIO

      Vzhľadom na náročnosť dištančného vyučovania, rešpektujte prosím pokyny jednotlivých vyučujúcich. Je veľmi náročné udržiavať v triedach rovnaké tempo výuky, pretože nie všetky deti sa vedia zapájať do online vzdelávania, niektorí žiaci ignorujú podklady pre samoštúdium, prípadne  sa pri jednom PC striedajú viacerí členovia rodiny, alebo vôbec nemajú pripojenie na internet.

       

      Zásady priebežného hodnotenia žiakov:

      • žiaci nebudú priebežne známkovaní,  hodnotenie má mať motivačný charakter
      • priebežné hodnotenie má poskytnúť žiakom slovnú spätnú väzbu, pomenovať chyby, navrhnúť postup ich opravy
      • budú rešpektované individuálne podmienky na domácu prípravu každého žiaka

      V prípade, keď žiak zo subjektívnych príčin neplnil požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahol neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania – pedagogická rada môže rozhodnúť o preskúšaní žiaka.

      Riaditeľka ZŠ po prerokovaní s pedagogickou radou rozhodla, že v 2.polroku  šk. roka 2019/2020 budú hodnotené len predmety:

      1. ročník – SJL a MAT slovné hodnotenie 

      2. - 4. ročník : SJL a MAT známkou

      5. – 9. ročník: SJL, MAT, ANJ, RUJ, BIO, FYZ, CHE, GEG, DEJ známkou

       

      Ďalšie oznamy:

      Pokiaľ by ste Vy alebo Vaše dieťa potrebovali niečo zobrať zo skrinky/z triedy, môžete tak urobiť vždy utorok od 9:00 – 10:00. Vstup do budovy je po jednej osobe s rúškom a rukavicami za sprievodu pani upratovačky.

      Škola v prírode sa v tomto školskom roku neuskutoční. Záloha má byť vrátená na účet školy v termíne, v ktorom sa akcia mala konať. Následne bude záloha vrátená rodičom.

      Poplatok za ŠKD za mesiace, v ktorom školský klub nefungoval, bude rodičom vrátený  na konci júna 2020.

      Minister určuje termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

      Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 21. mája 2020. Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 (ID 056) nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

       

      Ďakujem za pochopenie a spoluprácu

       

      PaedDr. Lucia Machová

      riaditeľka školy

       

       

   • Kontakty

    • PaedDr. Lucia Machová
    • Základná škola, Mochovská 4, Veľký Ďur
    • zsvdm4@gmail.com,
    • telefón: 036/ 6397 215 mobil: 0908 747 712
    • Mochovská 4 , 93534 Veľký Ďur
    • telefón: 0904 681 326
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje