• Zápis detí do 1.ročníka

     • Oznam k zápisu žiakov do 1. ročníka

      Vážení rodičia,

      na základe rozhodnutia ministra školstva sa zápis prvákov ZŠ na školský rok 2020/2021 uskutoční v termíne od 15. do 30. apríla bez osobnej prítomnosti detí.

      Rodičia môžu svoje dieťa do prvého ročníka zapísať :

      Overenie údajov, poskytnutých zákonnými zástupcami v elektronickej prihláške, sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

      Do 1. ročníka budú zapísané deti narodené

      od 1. septembra 2013 do 31. augusta 2014.

      • V prípade, že rodič chce požiadať o odklad školskej dochádzky svojho dieťaťa, prosíme o uvedenie tejto skutočnosti do POZNÁMKY v elektronickej prihláške. Súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Tlačivo žiadosti odkladu povinnej školskej dochádzky: https://zsvelkydur.edupage.org/text13/
      • V prípade predčasného zaškolenia je potrebné postupovať podobne : vypísať elektronickú prihlášku, do POZNÁMKY napísať predčasné zaškolenie. Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast sa nebude vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne . Tlačivo predčasného zaškolenia : https://zsvelkydur.edupage.org/text13/
      • zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020

      Upozornenie:

      S prihlásením dieťaťa na konkrétnu základnú školu musia súhlasiť obidvaja rodičia, aj v prípade, že spolu nežijú v spoločnej domácnosti. Výnimku tvorí len súdne nariadenie o zbavení rodičovských práv pre niektorého z dvojice zákonných zástupcov dieťaťa. 

     • OZNAM

     •                               Od 30.3.2020 do odvolania je vyučovanie na škole prerušené.

      Trvanie prerušenia bude aktualizované podľa situácie a rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR.

      Vzdelávanie bude prebiehať naďalej  on-line cez www.bezkriedy.sk.

      Pre školský rok 2019/2020 sa ruší Testovanie-9.

      Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája 2020 a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára.

      Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020.

      Zápis do 1. ročníka tunajšej školy pre školský rok 2020/2021 sa bude konať od 15. do 30.apríla 2020 bez prítomnosti detí. Informácie k zápisu budú zverejnené na webovej stránke školy.

     • Domáce vyučovanie

     • Milí rodičia...

      Svet sa svojím spôsobom v posledných dňoch zastavil. Nikto z nás nepredpokladal, že v tak blízkej dobe budeme nútení zo dňa na deň prerušiť vyučovanie na školách... Prosíme Vás, pomôžte Vašim deťom nastaviť nový denný režím, kde si nájdu čas na učenie každý deň. Vieme, že nie všetci môžete zostať s Vašimi deťmi doma, pretože chodíte do práce, niektorí máte homeoffice, popri tom musíte stíhať domáce práce, variť, učiť sa s deťmi.. Je to pre nás všetkých ťažká a komplikovaná situácia, ale veríme, že to spoločnými silami zvládneme! 

      V rámci domáceho vyučovania by sme Vám chceli dať do pozornosti internetové stránky pre mladších aj starších žiakov, kde si môžu (nemusia) hravou formou precvičovať svoje vedomosti :-)

      Pevne veríme, že ste všetci v poriadku a prajeme Vám veľa zdravia a trpezlivosti!

     • Domáce vyučovanie

     • Milí žiaci a rodičia,

      od stredy 18.marca 2020 začína Školský klub vysielať na Dvojke RTVS reláciu pre žiakov I.stupňa, kde prierezovo zastreší viaceré predmety.  Vysielanie bude trvať minimálne do 27.marca, každý pracovný deň o 9.15 hod. do 10.00hod.

       

     • OZNAM

     • Prevádzka ZŠ Veľký Ďur sa prerušuje od pondelka 16.3.2020 do odvolania na minimálne 14 dní z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia krízového štábu.

      Materiál k výučbe budú žiaci dostávať cez portál bezkriedy.sk Prosíme rodičov o dôslednú kontrolu plnenia zadaní od svojich vyučujúcich.

      Dôrazne odporúčame, aby sa žiaci počas prerušenia výchovno-vzdelávacieho procesu správali podľa pokynov, ktoré dostanú od svojich triednych učiteľov.

     • Deň otvorených dverí

     • ZRUŠENÉ!

      V súvislosti s aktuálnou situáciou s výskytom a šírením koronavírusu sa dňa 20.3.2020  Deň otvorených dverí ruší!

     • Testovanie žiakov 9.ročníka ZŠ

     • ZRUŠENÉ

      V školskom roku 2019/2020 sa uskutoční Celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka ZŠ dňa 1.apríla 2020(streda).Náhradný termín testovania je 15. a 16. apríl 2020.

      Harmonogram:
      MAT 8.00 – 9.55
      - úvodné pokyny, rozdanie testov, oboznámenie sa s certifikačným testom,cert.test, zozbieranie testov a OHkT
       

      9.55 – 10.20 prestávka


      SJL 10.20 – 11.50
      - úvodné pokyny, rozdanie testov, oboznámenie sa s certifikačným testom,cert.test, zozbieranie testov a OHkT


      Žiaci so ZZ v I. skupine obmedzenia môžu mať predĺžený čas o 15 minút, v II.skupine obmedzenia o 30 minút.

      Viac informácií o T9 2020 nájdete na

     • OZNAM

     • V súvislosti so šírením uvedeného vírusu vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky usmernenie pre školy a školské zariadenia:

      V prípade, že žiaci alebo zamestnanci rezortu školstva, boli a vrátili sa v najbližšom období z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

      V prípade že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach kde sa vírus vyskytol, objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí:

       ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi, v prípade že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie, v prípade že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť že osoba ostane v domácej karanténe,  v prípade že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte je potrebné postupovať obdobne.

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dôrazne NEODPORÚČA v súčasnej dobe organizovanie akýchkoľvek výletov, exkurzií a iných podujatí do oblastí, s potvrdením výskytom koronavírusu.

      Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a intenáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

       pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd, alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu. Nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami, pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,  vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktoré majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť .

      Vylúčenie z vyučovania žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, nie je možné, ak žiak plní povinnú školskú dochádzku, V ostatných prípadoch (napr. materská škola) je na zvážení riaditeľa školy po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa. Pokiaľ sa u detí a žiakov neobjavia klinické príznaky respiračného ochorenia, nie je dôvod ich obmedzovať. Zároveň je potrebné apelovať na rodičov, aby neposielali do školy dieťa s príznakmi ochorenia. Takýto postup obdobne platí aj pre zamestnancov rezortu školstva.

      V prípade potreby a zodpovedania ďalších otázok môžete kontaktovať CALLL centra úradu verejného zdravotníctva, ktoré pracujú v nepretržitej prevádzke.

      Kontakty prístupné pre verejnosť;

      Urad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky          – 0917 222 682 novykoronavirus@uvzsr.sk

     • Školský výlet, žiaci 1.-4.ročník

     • V stredu 4.3.2020 žiaci I.stupňa spolu s p.učiteľkami navštívili divadlo J.G.Tajovského vo Zvolene. Vydali sa na dobrodružnú cestu s Pom Pomom a Bambuľou. V rozprávke tiež spoznali Artúra Buchtu aj Hodinovú Skočpružinu, ktorá sa záhadne stratila z vežových hodín. Celé mesto žilo v popletenom čase, až kým Bambuľa s Pom Pomom nenašli riešenie. Rozprávka, krásne kulisy a veselé pesničky sa deťom veľmi páčili.

      Po divadelnom zážitku plnom hravosti a fantázie sa presunuli na Zvolenský zámok. Prehliadka zámku bola obohatená o animačné aktivity. Žiaci sa s použitím pracovného listu oboznámili s minulosťou i súčasnosťou zámku. Všetkým sa veľmi páčilo, naučili sme sa veľa o obrazoch, sochách a dozvedeli sme sa zaujímavé príbehy o vystavených dielach. Domov sme si odniesli nezabudnuteľný kultúrny zážitok!

     • Starý mobil do smetiaka určite nepatrí

     • Milí žiaci, rodičia a priatelia školy,

      naša škola sa v rámci projektu RECYKLOHRY zapojila do zberu mobilných telefónov. Možno máte doma staré, nepoužívané mobily, ktoré Vám doma zbytočne zaberajú miesto. Prineste ich teda do školy, aby mohli byť opäť užitočné! Zber potrvá do konca októbra 2020. Za každý jeden mobil získa naša škola 10 bodov, ktoré môžeme vymeniť na stránke www.recyklohry.sk za zaujímavé ceny. A aby toho nebolo málo, v hre je aj 50 mobilov, 30 lístkov do siete kín Cinemax a ďalšie zaujímavé ceny pre najlepších "zberačov ". Na našej škole naďalej prebieha aj zber drobného elektroodpadu. Pomôžte nám získať ďalšie body v našom projekte. ĎAKUJEME

      Prečo sa oplatí dať starému mobilu ešte šancu? Pretože sa skladá z rôznych materiálov - okrem plastov obsahuje tiež sklo, železo, meď cín, zinok a rôzne drahé kovy. V batériách sa navyše nachádzajú aj rôzne nebezpečné látky, akými sú nikel, kadmium alebo olovo. Ak teda svoj nefunkčný mobil odovzdáte na ekologickú recykláciu, väčšina materiálov z neho budú opätovne použité. Ochránite tak nielen prírodu, ale aj svoje zdravie.

   • Kontakty

    • PaedDr. Lucia Machová
    • Základná škola, Mochovská 4, Veľký Ďur
    • zsvdm4@gmail.com,
    • telefón: 036/ 6397 215 mobil: 0908 747 712
    • Mochovská 4 , 93534 Veľký Ďur
    • telefón: 0904 681 326
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje