• Návšteva Atlantis Centra v Leviciach

     • Dňa 15.5.2019 navštívili Atlantis Centrum žiaci 1.-5. ročníka, ktorí si vybrali program Život v kozme - Vesmír; Vývoj zemegule - Dinosaury.

      Dňa 5.4. 2019 navštívili šiestaci a ôsmaci Atlantis Centrum v Leviciach. Vybrali si programy:Ľudské telo- Zázraky života; Drogy Nie!  a 9 D simulátory.

      Všetkým sa veľmi páčilo. Užili si hlavolamy, bublinkový svet a mnohé ďalšie zaujímavosti, ktoré centrum ponúka.

       

     • Technika - príprava pokrmov - studená kuchyňa

     • Studená kuchyňa

      Dňa 13.5. 2019 sa v rámci predmetu Technika na našej škole žiaci učili ako pripravovať pokrmy studenej kuchyne. Žiaci 5. ročníka pracovali vo dvojiciach a mali za úlohy pripraviť podľa výberu sladký alebo slaný pokrm studenej kuchyne. Žiaci boli veľmi kreatívni a šikovní. V priebehu 45 minút dokázali vytvoriť veľmi kreatívne, ale aj chutné pokrmy. Navzájom si pomáhali a spolupracovali v príprave pokrmov. Žiaci 5. ročníka boli z tejto aktivity veľmi nadšení a zároveň ponúkli svoje pokrmy aj iným žiakom. Ostatní žiaci uvedené pokrmy veľmi chválili. Takže piataci, dúfame, že podobné kreatívne nápady využijete aj doma pre svojich rodinných príslušníkov.

     • Deň matiek

     • Druhú májovú nedeľu si naši žiaci pripomenuli

      Deň matiek kultúrnym programom ,

      ktorým potešili mamičky

     • Zelený deň - Deň Zeme

     • Deň Zeme sme si pripomenuli na škole tematickým vyučovaním, ktoré pripravili žiaci 2. stupňa pre mladších spolužiakov.Pripravili pre nich zaujímavé prezentácie, vysvetlili im prečo si každoročne pripomíname tento deň. Vyskúšali si správne triedenie odpadu, zasúťažili si. Vyrobili si pekné čelenky, vyfarbovali omaľovánky s danou tematikou. Žiaci 9. ročníka im zahrali krátku scénku.Starší žiaci si vyskúšali rolu učiteľov a mladším sa veľmi páčilo takéto vyučovanie.

     • Čítame s Osmijankom

     •  

       

      Čítame s Osmijankom

      Žiaci 2. a 3. ročníka sa aj tohto roku zapojili do obľúbenej čitateľskej súťaže „Čítame s Osmijankom“. Cieľom tejto súťaže je oboznámiť sa s rôznymi detskými knižkami – staršími ale aj novinkami a vzbudiť záujem detí o knihy.

      Deti si požičajú knihy v knižnici, ktoré sú dané v tomto roku. Potom je potrebné ich prečítať, najlepšie v škole, či už číta pani učiteľka alebo ju vystriedajú aj deti. Niektoré deti si knižky berú domov a tam ich čítajú. Potom deti pracujú na ôsmich úlohách, ktoré majú určené ku každej knihe.

      Toto všetko musíme stihnúť do konca apríla. Potom pošleme naše práce – pracovné zošity a kresby do Bratislavy.

      Tento rok bol výnimočný tým, že nás v škole navštívil Osmijanko. Prišiel k nám s dvoma milými tetami – p. Miroslavou Biznárovou a Barborou Krajč Zamiškovou. Tie si pripravili veľmi pútavé workshopy pre žiakov 1. – 4. ročníka.

       Prváci a druháci mali najskôr predstavenie o Guľkovi  Bombuľkovi. Téma bolo priateľstvo a dôležité hodnoty v živote detí. Najprv si pozreli bábkové predstavenie, kde sa dozvedeli o Guľkovi ako sa narodil, žil na dedinskom dvore spolu so zvieratkami a ako sa každému rozdával. Potom mali aktivitu „Čo je najdôležitejšie na svete“ s písmenkovou rozcvičkou a výtvarnou dielňou.

         Žiaci 3. a  4. roč. mali literárno-hudobno-výtvarný workshop na motívy knižky Roalda Dahla Minpinkovia. Prešli lesom hriechu, spoznali ohrozený svet Minpinkov, malých ľudí zo zakázaného lesa a vyskúšali si na vlastnej koži túžby, strach a odvahu pri porážke zlého ohnivého Chlamstúňa. Tiež sa zoznámili s ďalšími knižkami R. Dahla.

      Deťom sa tento deň veľmi páčil, mali veľa zážitkov a získali veľa čitateľských vedomostí. Chceme aj naďalej pokračovať v tejto milej súťaži.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     • Informatika s Emilom

     • Informatika s Emilom

       

       

       

      Emil je unikátna metóda vyučovania informatiky v škole – odmala, pre každého chlapca a každé dievča, pre radosť z objavov. Emil je zábavný, nie je však zábavou na jednu či dve chvíle. Orientuje sa na školu a vzniká na základe vedeckých výskumov a mnohoročnej práce s učiteľmi a žiakmi. Vyrastá z medzinárodných skúseností s vyučovaním informatiky a moderných teórií učenia sa, zároveň tiež v plnej miere napĺňa požiadavky súčasného inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu. Emil prvýkrát buduje informatiku ako premyslený a systematický poznávací proces pre každého žiaka. Emil mení informatiku z používania počítača na novú formu bádania, riešenia problémov a spolupráce medzi predmetmi. Informatika s Emilom učí žiakov, ako zodpovedne žiť a pracovať v digitálnom prostredí, ako poznávať a meniť svet.

      O Informatike s Emilom

      Dlhodobým cieľom projektu Informatika s Emilom je pripraviť unikátny ucelený vzdelávací systém informatiky od škôlky až po koniec základnej školy a následne aj školy strednej. Výsledkom bude kom­plexné nadnárodné ku­rikulum informatiky a súbor programovacích prostredí, metodických materiálov pre učiteľov a pracovných zošitov pre žiakov k naplneniu tohto cieľa. Projekt je jedinečný tým, že sa dô­sledne a kvalifikovane orientuje na školu, na podporu bežného učiteľa a každého žiaka v triede. 

      Kde sme teraz

      Vytvorili sme sériu prostredí, v ktorých Robot Emil plní rôzne úlohy. Momentálne Robot Emil pokrýva celú problematiku programovania pre deti vo veku 8-9 rokov (3. ročník základnej školy). K softvéru máme aj pracovné listy pre žiakov a metodické materiály pre pedagógov. Každého, kto chce pracovať s Emilom  vyškolia naši odborní školitelia.

      Nabáda spolupracovať a skúmať

      Emil rešpektuje žiaka na prvom stupni vzdelávania, jeho kognitívny vývin a jeho potreby. Emil pozná a využíva všetko, čo je výnimočné a cenné na primárnom vzdelávaní. Svojou konštruktivistickou metódou vytvára príležitosti na spoluprácu a tvorbu.

      Rozvíja rozmanité schopnosti

      Emil rozvíja informatické myslenie spolu s logickým a matematickým myslením, kritickým a analytickým prístupom k informáciám a problémom, tvorivosťou, komunikáciou a sebavyjadrením.

      Vzniká výskumom na školách

      Náš tím vyvíja Emila v troch spolupracujúcich školách (verejnej, súkromnej a cirkevnej) v spolupráci s 90 žiakmi a piatimi pedagógmi. V tomto školskom roku sa k pilotovaniu pridávajú ďalšie základné školy na Slovensku, vo Švajčiarsku, v Česku a v Anglicku. 

      Odborní garanti

      Projekt realizujeme s odborným tímom pod vedením prof. RNDr. Ivana Kalaša, PhD., vedúceho Ka­tedry základov a vyučovania informatiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave a RNDr. Andreja Blaha, PhD., ktorí sa venujú vývoju konštruktivistických softvérových programova­cích prostredí pre žiakov už viac ako 20 rokov. O kvalite ich práce svedčí aj úspech ich softvérových prostredí a s nimi súvisiacich metodík a učebníc, ako napr. Imagine Logo, ktoré sa používa v školách 15-tich krajín sveta, ako aj nedávna vedúca úloha prof. Kalaša vo vývoji vzde­lávacieho obsahu pre školské programovanie pre 5. a 6. triedy základných škôl v Anglicku.

      Ako získať Emila

      Softvér a aj pracovné zošity sa dajú zakúpiť v časti eshop. Podmienkou pre výučbu s Emilom je absolvovanie školenia s našimi lektormi.

      Aj naša škola chce ísť s dobou a preto sme si zakúpili softvér a PZ a  p. uč. Mgr. M. Frtúsová sa zúčastnila školenia na UKF v Nitre. Informatiku s Emilom začneme naplno využívať v budúcom školskom roku. V tomto školskom roku sa s ňou informatívne zoznámime.

   • Kontakty

    • PaedDr. Lucia Machová
    • Základná škola, Mochovská 4, Veľký Ďur
    • zsvdm4@gmail.com,
    • telefón: 036/ 6397 215 mobil: 0908 747 712
    • Mochovská 4 , 93534 Veľký Ďur
    • telefón: 0904 681 326
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje